RETIXA - TAKING REAL-TIME MARKETING TO THE LEVEL OF MONETIZATION

Blog_the heart 19.09.png

Read the text in Polish

If you were wondering what have we been up to recently – we’ve been swamped! Everyday job and keeping things in shape is already a full-time work, but we always manage to do something more. This time we’ve been invited to The Heart’s special event connected with startups and technology take a look at a summary of our presence there!

TUATARA AND THE HEART

The Heart is currently one of the most interesting company on the Polish market. Their main goal is to support the digital transformation of other corporations. But it is not all! They also help companies meet their customers’ needs and optimize the implementation of new products.

Corporate Demo Day was held on September 13 in Warsaw. Selected technology companies, startups and scaleups were invited to showcase their solutions to selected investors and clients. Interestingly, of all 10 startups, that took part in the event, only three, including us, were from Poland. We were really honoured!

So, what have we decided to share? Our idea of how to make your customers happier and earn money in the process. Imagine a scenario where each of your customer’s need is met instantly, or even foreseen. Impossible?

Krzysiek zdjecie 20190920.jpg

A FEW WORDS ABOUT RETIXA

RETIXA is our innovative real-time marketing solution. We created it to bring communication with the customers to a higher level of personalisation and real-time interaction. Basically, with our product, we want to face the challenges of the market, both from customers’ and company’s perspectives. 

RETIXA can be used in three different models, depending on what your company is searching for:

RETIXA Foundation

Enables more effective sales to the customer base; this model is perfect for high engagement level industries with millions of clients, like telco, banking or retail;

RETIXA Data as a Service

Makes sharing your statistical analysis of different data sources possible. You can make it available as reports or interactive dashboards to your partners, as anonymous, aggregated data;

RETIXA Advertising

Is a platform, which uses your data exposed through an API to third-party companies. It enables them to run highly targeted marketing campaigns based on the real-time data analytics engine.

SEE IT FOR YOURSELF!

Have we caught your attention? To visualise the benefits, we put together a story to quickly explain the idea. Check it out!

If you’re looking for more details, like the architecture or some examples of implementation of RETIXA real-time marketing engine, have a look at our freshly baked website:

retixa.com

RETIXA - MONETYZACJA OPARTA NA REAL-TIME MARKETINGU

Blog_the heart 19.09.png

Przeczytaj wpis po angielsku.

Jeśli zastanawialiście się czym zajmowaliśmy się ostatnio, odpowiedź jest prosta – praca pochłonęła nas całkowicie! Nie tylko zajmowaliśmy się rozwijaniem nowych technologii, ale także znaleźliśmy czas, żeby o tym opowiedzieć. Tym razem zostaliśmy zaproszeni na specjalne wydarzenie, organizowane przez The Heart. Przed Wami krótkie podsumowanie, jak to wyglądało z naszej perspektywy!

TUATARA I THE HEART

The Heart to jedna z ciekawszych organizacji, znajdujących się aktualnie na polskim rynku. Ich głównym celem jest wspieranie cyfrowej transformacji innych korporacji. Ale to nie wszystko! Pomagają firmom spełniać potrzeby ich klientów, a także optymalizują procesy wdrażania nowych produktów.

Corporate Demo Day odbyło się 13 września w Warszawie. Zaproszono na nie wybrane firmy technologiczne, startupy i scaleupy, żeby mogły zaprezentować demo swoich rozwiązań przed inwestorami i klientami. Co ciekawe, na 10 startupów, które wzięły udział w wydarzeniu, tylko trzy, łącznie z nami, były z Polski. To ogromne wyróżnienie!

Co zdecydowaliśmy się zaprezentować? Nasz nowy produkt, który wspiera nowoczesne podejście do real-time marketingu. Wyobraźcie sobie sytuację, w której każda potrzeba danego klienta zostaje od razu spełniona, albo nawet przewidziana wcześniej. Niemożliwe?

Krzysiek zdjecie 20190920.jpg

KILKA SŁÓW O RETIXIE

RETIXA to nasze innowacyjne rozwiązanie do real-time marketingu. Pozwala wynieść komunikację z klientem na wyższy poziom personalizacji i interakcji. Dzięki niemu możemy stawić czoła wyzwaniom, które czekają na rynku, jednocześnie dbając o spełnienie biznesowych potrzeb klientów.

RETIXA została przygotowana w trzech różnych modelach, dopasowanych do potrzeb danej firmy:

RETIXA Foundation

Pozwala na zwiększenie sprzedaży do własnej bazy klientów; jest to model idealny dla branży z wysokim poziomem zaangażowania oraz dużą ilością klientów, jak np. telekomunikacja, bankowość, ubezpieczenia czy handel detaliczny.

RETIXA Data as a Service

Pozwala na dzielenie się analizą statystyczną z różnych źródeł danych; pozwala na udostępnianie danych w formie raportów lub interaktywnego panelu dla klientów, w którym znajdują się anonimowe i zagregowane dane.

RETIXA Advertising

To platforma, która przekazuje dane, udostępnione przez API,  do firm zewnętrznych; pozwala im przeprowadzać wysoce spersonalizowane kampanie marketingowe oparte na analizie danych w czasie rzeczywistym.

PRZEKONAJ SIĘ SAM!

Przykuliśmy Waszą uwagę? O to nam chodziło! Żebyście mogli łatwiej zwizualizować sobie dodatkowe korzyści naszego rozwiązania, przygotowaliśmy dla Was krótką prezentację. Sprawdźcie ją w linku poniżej!

Po więcej szczegółów, dotyczących kwestii technicznych lub przykładów wdrożenia RETIXY, zapraszamy na naszą odświeżoną stronę internetową.

retixa.com

DIGI CAR - THE FUTURE OF CAR LEASING

DigiCar_blogTua (1).png

Read the text in Polish

Good news for car leasing enthusiasts! Santander Consumer Multirent sp. z o.o. has just presented an innovative Digi Car system for salespeople in car showrooms who wish to easily and quickly find the most suitable vehicle financing offer, tailored to the customers' expectations. Digi Car covers the entire spectrum of financial products and enables the salesperson to show the customer the best available offers in just 9 seconds.

PORTAL AND MOBILE APPLICATION

Digi Car is a comprehensive solution designed and implemented for Santander Consumer Multirent by TUATARA. As part of it, we have designed selling, launching and activating a leasing contract business processes - from the front side used by salespeople to the back office. The solutions proposed by TUATARA are based primarily on a functional, intuitive portal that is to facilitate and accelerate the leasing process. Soon, the solutions will also be available to users via the a mobile application.

FAST AND RELIABLE

Optimization and automation of business processes allow quadrupling the number of applications processed by Santander Consumer Multirent - speed up their processing and shorten the time of automatic decisions even down to 2 minutes. We have equipped SCM with effective tools supporting manual decision handling as well. The solution implemented by TUATARA also allows direct settlement of transactions for car dealer and salesperson after the contract has been activated. The processes and tools that we have created give SCM great flexibility and allow them to quickly introduce new products to the market, with no need for support from the IT team. The components used in the process we have designed allow adding other forms of leasing as well as adding completely new processes, for instance rent or tenancy, and even the addition of banking products, such as loans in the future.

Proven solutions and ready-made IBM components, our own product - CENTRY and TUATARA’s competences and experience gained in similar implementations in the Persian Gulf, ensured the reliability of proposed solutions.

We are pleased that Santander Consumer Multirent has decided to cooperate with TUATARA. Along with the development of the project, we plan to introduce new innovations thanks to which Santander Consumer Multirent sp o.o. will have a chance to become a leasing industry leader.

DIGI CAR – PRZYSZŁOŚĆ LEASINGU SAMOCHODÓW

DigiCar_blogTua (1).png

Przeczytaj tekst po angielsku

Mamy dobrą wiadomość dla sympatyków leasingu samochodów. Santander Consumer Multirent sp. z o.o. zaprezentował innowacyjny system Digi Car przeznaczony dla handlowców w salonach samochodowych, chcących łatwo i szybko znaleźć najbardziej odpowiednią ofertę finansowania pojazdu, dopasowaną do oczekiwań klientów. Digi Car, uwzględniający całe spektrum produktów finansowych, umożliwia sprzedawcy przedstawienie klientowi najlepszych dostępnych ofert w ciągu zaledwie 9 sekund.

PORTAL I APLIKACJA MOBILNA

Digi Car to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane i wdrożone w Santander Consumer Multirent przez firmę TUATARA. W jego ramach zaimplementowaliśmy proces biznesowy sprzedaży, uruchomienia i aktywacji umowy leasingowej - od strony wykorzystywanego przez handlowców frontu, jak również dla backoffice’u. Zaproponowane przez TUATARĘ rozwiązania opierają się przede wszystkim na funkcjonalnym, intuicyjnym portalu, który ma ułatwić i przyspieszyć proces leasingowy. W niedługim czasie zaprojektowane przez nas rozwiązania będą dostępne również dla użytkowników przez aplikację mobilną.

SZYBKO I NIEZAWODNIE

Optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych pozwala czterokrotnie zwiększyć liczbę przetwarzanych przez Santander Consumer Multirent wniosków - przyspieszyć proces ich rozpatrywania i skrócić czas automatycznej decyzji nawet do 2 minut. SCM otrzymał od nas również efektywne narzędzia wspierające ręczną obsługę decyzji. Wdrożone przez TUATARĘ rozwiązanie pozwala także na bezpośrednie rozliczenie z transakcji dla dilera i handlowca po aktywowaniu umowy. Procesy i narzędzia, które stworzyliśmy dają dużą elastyczność i pozwalają na szybkie wprowadzenie nowych produktów do Digi Car, bez konieczności wsparcia ze strony zespołu IT. Komponenty wykorzystane w zaprojektowanym przez nas procesie umożliwiają dodanie innych form leasingu, a w przyszłości także zupełnie nowych procesów np. najmu czy dzierżawy, a nawet dodanie produktów bankowych, takich jak np. kredyty.

Sprawdzone rozwiązania i gotowe komponenty IBM, własny produkt CENTRY, jak i kompetencje oraz doświadczenie TUATARY zdobyte przy podobnych wdrożeniach w rejonie Zatoki Perskiej, zapewniły niezawodność zaproponowanych przez nas rozwiązań.

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że Santander Consumer Multirent zdecydował się na współpracę właśnie z TUATARĄ. Wraz z rozwojem projektu, planujemy wprowadzać kolejne innowacje, które w przyszłości mają szansę zapewnić Santander Consumer Multirent sp z o.o. rolę lidera branży leasingowej.

 

FINTIN - AN INNOVATIVE PSD2 SOLUTION FOR OPEN BANKING

FB_Fintin_01.png

Przeczytaj wpis po polsku.

European PSD2 Directive creates attractive business opportunities for trusted third parties (TPP). To take advantage of it, TPPs need to act agile, chart a precise strategy and be able to quickly implement it. Understanding this need, we have created Fintin - a safe, innovative and ready to implement solution, fully compliant with the PSD2 Directive.

Second Payment Services Directive (PSD2) obliges banks to open and provide information on clients’ accounts and their transaction histories to the Small Payment Institutions, digital service providers and other companies which can have an idea on creating new products or services based on banking data.

The PSD2 directive creates new business opportunities and sets a direction for the development of financial institutions and trusted third parties. It seems that all you need to do is having an idea for an innovation, becoming a Third Party Provider (TPP) and asking banks for access to their data. However, it turns out that there is a number of technical obstacles associated with multiplicity and variability of standards used by banks, for a TPP to overcome. And time is not your ally here as the banks will share their APIs on 14th September.

tpp-01-1.png

In order to enable the companies which want to introduce their innovative ideas to the market quicker than their competition, we have created Fintin. Fintin is a comprehensive PSD2 adapter, which makes the problem of standards’ multiplicity used by banks disappear.  It is a secure, fully compliant with the PSD2 Directive and market-ready solution and its integration is smooth and swift.

tpp-02-1.png

To learn more visit Fintin or contact us through marketing@fintin.pl.

The experience gained while implementing a first Open API solution for banking sector, at Alior Bank, inspired us to create a product that will help companies to meet challenges posed by PSD2.

You can read more about the PSD2 Directive in, our IT Architect, Grzegorz Abramczyk's publications: What challenges do you directive PSD2 and safety solutions in Polish API a standard OAuth2.

FINTIN - POZNAJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE PSD2 DLA OTWARTEJ BANKOWOŚCI

FB_Fintin_01.png

Read the text in English.

Wejście w życie Europejskiej Dyrektywy PSD2 oznacza dla zaufanych stron trzecich (TPP) powstanie atrakcyjnych szans biznesowych. By je wykorzystać trzeba działać zwinnie, zbudować precyzyjną strategię i mieć możliwość jej szybkiej implementacji. Rozumiejąc te potrzebę, stworzyliśmy Fintin - bezpieczne, innowacyjne i gotowe do wdrożenia rozwiązanie, w pełni zgodne z Dyrektywą PSD2.

Europejska Dyrektywa PSD2 zobowiązuje banki do otwarcia na Małe Instytucje Płatnicze, dostawców usług cyfrowych i inne firmy, które mają pomysł na stworzenie nowego produktu lub usługi opartej na danych bankowych i udostepnienie im informacji na temat kont klientów i historii ich transakcji.

Dyrektywa PSD2 stwarza nowe możliwości biznesowe i wyznacza kierunek rozwoju instytucji finansowych i zaufanych stron trzecich. Mogłoby się wydawać, że wystarczy mieć pomysł na innowacyjny produkt czy usługę, zostać TPP i zwrócić się do banków o dostęp do danych. Okazuje się jednak, że istnieje wiele przeszkód technicznych, związanych z mnogością i zmiennością standardów stosowanych przez banki, które TPP muszą przezwyciężyć. Czas także nie gra na korzyść TPP - banki udostępnią swoje interfejsy API już 14 września tego roku.

tpp-01-1.png

Aby umożliwić firmom, które chcą wprowadzić swoje innowacyjne pomysły na rynek szybciej niż konkurencja, stworzyliśmy Fintin. Fintin to wszechstronny adapter PSD2, dzięki któremu problem mnogości standardów wykorzystywanych przez banki znika.

tpp-02-1.png

Jest to rozwiązanie bezpieczne, w pełni zgodne z dyrektywą PSD2 i gotowe do wprowadzenia na rynek, a jego integracja jest bezproblemowa i szybka.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź Fintin lub skontaktuj się z nami poprzez marketing@fintin.pl.

Doświadczenie zdobyte przy wdrożeniu pierwszego na polskim rynku rozwiązania, opartego na Open API dla sektora bankowego, w Alior Bank, pozwoliło nam stworzyć produkt, który pomoże firmom sprostać wyzwaniom stawianym przez PSD2.

O problematyce PSD2 przeczytasz szerzej w artykułach Grzegorza Abramczyka, naszego Architekta IT, w artykule Jakie wyzwania niesie dyrektywa PSD2 oraz Rozwiązania bezpieczeństwa w Polish API a standard OAuth2.

TUATARA DZIELI SIĘ INNOWACJAMI

Read the text in English.

Innowacja to jedna z zasad, która buduje DNA naszej firmy. Udowodniliśmy to podczas konferencji AI & Big Data Congress prezentując nowatorski pomysł na monetyzację danych oraz pionierskie rozwiązanie gwarantujące uzyskanie zgodności z przepisami RODO.

AI & Big Data Congress to wyjątkowe i prestiżowe wydarzenie przyciągające najważniejszych przedstawicieli biznesu, administracji rządowej i samorządowej, mediów oraz nauki. Podczas kolejnej edycji (12-13 marca), mieliśmy okazję podzielić się z uczestnikami dwoma innowacjami, które zostały stworzone przez firmę TUATARA.

ŁĄCZENIE DANYCH Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ – CZWARTY MODEL MONETYZACJI DANYCH

Real-time marketing i monetyzacja danych oparte na łączeniu danych banku i operatora telekomunikacyjnego – to temat pierwszego z wystąpień. Inspirację do działania, case study i zapowiedź przełomowego międzybranżowego mariażu w zakresie monetyzacji danych przedstawił nasz Chief Innovation Officer, Krzysztof Goworek.

W swoim wystąpieniu mówił o wdrożonej w Omanie i działającej w modelu plug & play, platformie monetyzacji danych TASIL, która wykorzystywana jest jako medium do real-time marketingu przez setki omańskich firm.

Zdjęcie KG BD&AI 12.03.19.jpg

WIZJA ROZWOJU PLATFORMY

W niedalekiej przyszłości platforma ma służyć monetyzacji danych także w sektorze usług użyteczności publicznej i w branży ubezpieczeniowej. Wizją rozwoju platformy jest poszerzanie ekosystemu o firmy z kolejnych branż, także banki, pozwalając funkcjonującej w trzecim modelu monetyzacji danych platformie TASIL realizować innowacyjny czwarty model.

CASE STUDY

Podczas prezentacji został przedstawiony przykład kampanii dla jednego z operatorów telekomunikacyjnych z użyciem platformy TASIL i retargetingiem w mediach społecznościowych, której celem był transfer możliwie największej liczby klientów z kanałów analogowych do kanałów cyfrowych. Wyników nieco ponad dwumiesięcznej kampanii – ponad dwudziestoprocentowa konwersja, wzrost przychodów z kanałów cyfrowych o 120% i zwrot z inwestycji ponad 3000% - nie trzeba chyba komentować.
Więcej o platformie TASIL można przeczytać tutaj.

KROK DALEJ

Połączenie danych operatora telekomunikacyjnego z danymi banku tworzy ogromny potencjał biznesowy, który otwiera nowe możliwości w marketingu czy w obsłudze klienta, a ostatecznie znacząco zwiększa przychody przedsiębiorstwa. W ciągu 5 lat dodatkowe przychody firmy posiadającej bazę 10 mln opt-inów mogą wynieść ponad 167 mln dolarów. Jednak wykorzystywanie czwartego modelu monetyzacji danych, opartego na synergii danych z różnych branż i realizowanego za pomocą wyspecjalizowanej platformy usługowej może przynieść każdemu z partnerów platformy kolejne 50 mln dolarów. Operację zintegrowania danych pochodzących z różnych źródeł uniemożliwiają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Jak realizować czwarty model monetyzacji danych w obliczu RODO? Krzysztof Goworek zapowiedział powstanie nowej platformy, która umożliwi stworzenie szerokiego ekosystemu monetyzacji danych z wykorzystaniem platformy TASIL oraz otwartej bankowości dzięki dyrektywie PSD2.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją.

SZTUCZNA INTELIGENCJA GWARANTEM BEZPIECZEŃSTWA DANYCH WRAŻLIWYCH

Tomasz Rzeźniczak, Head of Data Science SensID w TUATARA opowiedział podczas konferencji o wykorzystaniu AI jako warunku przestrzegania prawa w społeczeństwie cyfrowym, prezentując SensID. To produkt zapewniający bezpieczeństwo danych wrażliwych zgodnie z GDPR/RODO.

Zdjęcie TR BD&AI 13.03.19.jpg

CYFROWE SPOŁECZEŃSTWO

Cyfryzacja to fakt. Dotyka całej rzeczywistości wokół nas. Internet, rozwój urządzeń mobilnych i konwergencja mediów sprawiają, że zanikają tradycyjnie pojmowane granice państw, a odległość przestaje mieć znaczenie. Budowanie opierającego się na informacji, czerpiącego korzyści z jednolitego rynku cyfrowego, społeczeństwa jest celem Komisji Europejskiej. Globalna sieć, umożliwiająca zamieszczanie wszelkich informacji i wyrażanie opinii na każdy temat stanowi zarazem wartość i zagrożenie. Anonimowość w sieci bywa niejednokrotnie nadużywana. By budować bezpieczne społeczeństwo cyfrowe Komisja Europejska stworzyła zestaw norm prawnych, w ramach których należy się mieścić i których trzeba przestrzegać. Odnoszą się one na przykład do cyfrowej prywatności, zabezpieczanej przez RODO czy dyrektywy ePrivacy, do praw autorskich czy do europejskiej strategii na rzecz  bezpiecznego i lepszego Internetu dla dzieci

AI – DOBRODZIEJSTWO CZY PROBLEM?

Wydaje się, że istnienie i poprawne funkcjonowanie społeczeństwa cyfrowego nie jest możliwe bez wsparcia sztucznej inteligencji. Jednak AI, stanowiąca motor napędzający społeczeństwo cyfrowe, to również pole dla potencjalnych nadużyć.

W przypadku sztucznej inteligencji stosowanej jako narzędzie do rozpoznawania wzorców i predykcji, częściowo sterowanej przez człowieka, łamanie norm jest w dużej mierze uzależnione od człowieka. Wykorzystując dane odzwierciedlające systemowe dysproporcje w społeczeństwie łatwo utrwalać stereotypy lub pogłębiać nierówności. Krzywdzące mogą być na przykład predykcje dotyczące nastoletnich ciąż w oparciu o zakupione produkty. Dyskryminująca i niesprawiedliwa może okazać się decyzja o przyznaniu kredytu hipotecznego czy ocena skłonności danej osoby do przyszłej działalności przestępczej. Globalny gigant w cyfrowym świecie, Google, został oskarżony o serię nadużyć. Jednym z nich była dyskryminacja kobiet za sprawą częstszego wyświetlania reklam dobrze płatnej pracy użytkownikom płci męskiej. Nadużycie zaistniało także w wynikach wyszukiwania, w których firma faworyzowała własne sklepy lub w przypadku wyświetlania reklam strony dotyczącej aresztowań znacznie częściej osobom czarnoskórym.

AI jako autonomiczne narzędzie podejmowania decyzji może generować liczne nadużycia i wiele pytań. Skoro systemy podejmują autonomiczne decyzje, oznacza to, że działają poza wytycznymi dostarczonymi przez programistów, mogą wpływać na nasze preferencje i podejmować decyzje bez udziału człowieka. Jak zyskać pewność, że systemy nie będą się angażować w nieetyczne działania? Jeśli zdarzy im się naruszyć prawo, kto powinien za to odpowiadać - właściciel, użytkownik, projektant, producent, a może komputer? Jeżeli inteligentne instrumenty sprawiają, że wysoki poziom nadzoru jest bardzo łatwy do osiągnięcia, na jakim poziomie powinno być egzekwowane prawo? Czym systemy powinny się kierować w przypadku, gdy prawo i etyka nie stosują tych samych wytycznych? Czy na przykład samochody bez kierowcy powinny być zaprogramowane tak, by przestrzegały prawa, nawet gdy kierowca przejmuje nad nimi kontrolę? Podobne pytania się mnożą.

NARZĘDZIA NADZORU OPARTE NA AI

Należałoby założyć, że system AI powinien podlegać pełnej gamie praw, które dotyczą jego ludzkiego operatora, że ma także obowiązek wyraźnie oznajmiać użytkownikom, że nie mają do czynienia z człowiekiem, a na przykład z botem. System AI nie może zachować ani ujawnić poufnych informacji bez wyraźnej zgody ze strony źródła tych informacji.

Ludzie nie są w stanie odpowiednio monitorować bardzo złożonych i stale zmieniających się środowisk cyfrowych we własnym zakresie - w kontekście przestrzegania prawa i etyki. Ponadto nie mogą także zagwarantować, że inteligentne instrumenty będą przestrzegać prawa. Porządek prawny oznacza nie tylko egzekwowanie prawa, ale także prawo prewencyjne, takie jak rutynowe kontrolowanie firm, pozycjonowanie fotoradarów i zatrudnianie urzędników celnych. System nadzoru powinien być dostosowany do jego odbiorców. W przypadku społeczeństwa cyfrowego, przestrzeganie prawa warunkowane jest raczej przez powstanie nowych instrumentów niż ustanawianie nowych przepisów. Potrzebne są zatem nowego rodzaju programy nadzoru nad przestrzeganiem prawa oparte na sztucznej inteligencji, które będą odpowiedzialne za:

 • audytowanie - potwierdzenie prawidłowego zachowania

 • monitorowanie – alarmowanie o braku zgodności z prawem

 • egzekwowanie – wymuszanie postępowania zgodnego z prawem

 • wbudowaną w boty etykę - informowanie o normach etycznych

Stworzenie takich narzędzi nadzoru stawia natomiast wyzwania natury technicznej. Zróżnicowane formaty danych (dane strukturalne i niestrukturalne), zapis w języku naturalnym oraz formaty audio, wideo, rozproszenie informacji o osobach pomiędzy systemami, duże wolumeny danych, wreszcie, same systemy oparte na AI rodzą wiele problemów.

Wykorzystując Big Data i AI trzeba liczyć się z utrudnioną identyfikowalnością kodu, większym stopniem skomplikowania podstawy prognoz algorytmu, jak również znacznie niższą przejrzystością systemów, co będzie zaś wymagało takich czynności po stronie ludzi jak: audytowanie algorytmów uczenia maszynowego pod kątem uprzedzeń, zapobieganie wynikom wyszukiwań, które są niesprawiedliwe i dyskryminujące, zapobieganie sytuacjom, w których systemy z możliwością ciągłej nauki i zmiany naśladowałby nieakceptowalne zachowania.

SENSID - BEZPIECZEŃSTWO DANYCH WRAŻLIWYCH ZGODNE Z RODO

Odpowiedzią na kwestie związane z regulacjami RODO w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych jest zaprezentowany podczas wystąpienia produkt TUATARY. SensID to innowacyjny zestaw specjalistycznych narzędzi i usług do zarządzania danymi osobowymi, obejmujący:

 • automatyczne inwentaryzowanie danych osobowych

 • budowanie spójnego rejestru tożsamości na podstawie wielu źródeł danych

 • zarządzanie zgodami prawnymi

 • anonimizację danych

Wykorzystuje on zaawansowane technologie, m.in.: Machine Learning, NLP i techniki probabilistyczne do detekcji danych wrażliwych i łączenia danych osobowych pochodzących z różnych źródeł w jeden rekord.

Umożliwia ciągły monitoring i zapewnia prawną zgodność z RODO, dzięki operowaniu na meta-danych bez zapisywania czy kopiowania pochodzących ze źródeł danych osobowych i wrażliwych w repozytoriach sensID. Funkcjonuje w oparciu o dane strukturalne, semi-strukturalne i niestrukturalne, jak np. pliki, logi systemów, poczta korporacyjna itd.

Rozwiązanie zostało zaprojektowane i zbudowane z myślą o polskich danych osobowych. Posiada gotowy leksykon i reguły przetwarzania dla języka polskiego i stosowanych w Polsce formatów danych, z uwzględnieniem specyficznych identyfikatorów, takich jak numery dokumentów tożsamości, identyfikatory dokumentów medycznych, prawnych, finansowych itp. Rozwiązanie umożliwia stworzenie analogicznego modelu dla każdego innego języka.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją.  

TUATARA SHARES ITS INNOVATIONS

artifical inteligence3.png

Przeczytaj wpis po polsku.

Innovation is in our DNA. During the AI & Big Data Congress, we had an opportunity to prove it presenting our idea for data monetization and a pioneering solution which guarantees compliance with the GDPR provisions.

AI & Big Data Congress is a unique and prestigious event attracting the most important representatives of business, government administration, media and science. During this edition (March 12-13th), we had a chance to share two innovations created by TUATARA.

COMBINING DATA FROM DISPERSED SOURCES – THE FOURTH DATA MONETIZATION MODEL

Real-time marketing and data monetization based on combining bank and telecommunications operator’s data - was the subject of the first speech. An inspiration, a case study and an announcement of a breakthrough cross-industry marriage in the field of data monetization were presented by our Chief Innovation Officer, Krzysztof Goworek.

He spoke of TASIL – a data monetization platform implemented in Oman and operating in a plug & play model, used for real-time marketing by hundreds of Omani companies.

Zdjęcie KG BD&AI 12.03.19.jpg

VISION OF THE PLATFORM DEVELOPMENT

Platform development is based on extending the ecosystem with companies from other industries, including banks. It will allow the third model that TASIL operates in to be exchanged with the fourth monetization model.

CASE STUDY

A campaign, implemented for one of the telecommunications operators, using TASIL and retargeting in social media, served as a use case example. The campaign aimed at transferring the largest possible number of clients from analogue channels to digital ones. This two-month campaign has obtained  results that probably don’t need any comment - over 20% conversion rate, 120% increase in revenue from digital channels and over 3000% return on investment.

To learn more about the TASIL platform head to https://tasil.com/.

A STEP FURTHER

A combination of telecommunications operator and bank's data opens up a range of new opportunities and huge business potential for marketing and customer service. In the end, it also significantly increases the company's revenues. A company with a 10 million opt-in database can earn over $167 million in additional revenue within 5 years. However, when realising the fourth model of data monetization, based on the synergy of data from various industries, each of the platform’s partners can earn another $50 million. Provisions on personal data protection made the integration of data from dispersed sources impossible. How to face GDPR while implementing the fourth model of data monetization? Krzysztof Goworek announced creation of a new platform that will enable forming a broad open banking-led ecosystem for data monetization, thanks to the PSD2 directive.

See the presentation.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A GUARANTEE FOR SAFETY OF SENSITIVE DATA

Tomasz Rzeźniczak, Head of Data Science SensID at TUATARA, spoke about the use of AI as a condition for obeying law in the digital society, presenting sensID - a product that ensures the security of sensitive data in compliance with GDPR.

Zdjęcie TR BD&AI 13.03.19.jpg

DIGITAL SOCIETY

Digitization is a fact. Traditionally understood national borders are disappearing and the distance ceases to matter due to Internet, development of mobile devices and convergence of media. Information-based society, that benefits from a consistent digital market, is a goal of the European Commission. A global network that allows sharing any information and expressing opinions on any subject is both a value and a threat. Anonymity in the network is often abused. In order to build a secure digital society, the European Commission has created a set of legal norms that should be respected and followed. They refer to, e.g., digital privacy secured by the GDPR regulations or to the ePrivacy Directive, to copyrights or to the European strategy for safer and better Internet for children.

AI - A BLESSING OR A PROBLEM?

It seems that a digital society could not exist and function properly without the support of Artificial Intelligence. However, AI, being a driving force of the digital society, also creates a field for potential abuse.

With Artificial Intelligence used as a tool for recognizing patterns and predictions, partly controlled by a human being, violation of norms is largely dependent on a human being. Using data reflecting systemic disparities in society, it is easy to perpetuate stereotypes or exacerbate inequalities. For instance, predictions regarding teenage pregnancies based on purchasing history may carry a bias. The decision to grant a mortgage or assess the propensity of a person to future criminal activity may be discriminatory and unfair. Google, the global giant in the digital world, has been accused of a series of frauds. Among others, discrimination against women exemplified by more frequent display of a well-paid work for male users or favouring its own stores in  search results or displaying ads of arrest website much more often to black people were others.

AI as an autonomous decision-making tool can generate numerous abuses and raise many questions. Making autonomous decisions means operating beyond the guidelines provided by programmers. Thus, the systems can influence our preferences and make decisions without human participation. How to make sure that the systems will not engage in unethical activities? And, if they happen to violate the law, who should be responsible for it - the owner, the user, the designer, the producer or maybe a computer? At what level should the law be enforced since the smart instruments make a high level of supervision very easy to achieve? What constitutes the major guidelines for the systems in case the law and ethics don’t follow the same rules? For example, should cars without a driver be programmed to comply with the law, while the driver takes control over them? Similar questions are multiplying.

SUPERVISORY TOOLS BASED ON AI

It should be assumed that the AI system ought to be subject to full range of rights that apply to its human operator. It also should have a clear obligation to inform users that they are not dealing with a human being but, e.g., a bot. The AI system should not retain or disclose confidential information without the explicit permission of source of this information.

People aren’t able to properly monitor very complex and constantly changing digital environments on their own - in terms of compliance with law and ethics. In addition, they cannot guarantee that smart instruments will comply with the law. Legal order means not only law enforcement but also a preventive law, such as routine control of companies, the positioning of speed cameras and hiring of customs officials. The supervisory system should be adapted to its recipients. In case of a digital society, compliance with the law is conditioned by the emergence of new instruments rather than establishment of new regulations. What is needed, is a new type of law enforcement programs based on artificial intelligence that will be responsible for:

 • auditing - confirmation of correct behaviour

 • monitoring - alerting about the lack of compliance

 • enforcement - enforcing lawful proceedings

 • ethics built into bots - informing about ethical standards

Creation of such surveillance tools, however, poses technical challenges. Diversified data formats (structural and unstructured data), natural language recordings as well as audio and video formats, distribution of information about people between systems, large data volumes, and finally, AI-based systems all cause many problems.

Using Big Data and AI, one must take into account the difficult code traceability, the greater complexity of the algorithm prediction base, as well as much lower system transparency, which will require such human actions as auditing machine learning algorithms against bias, preventing search results which are unfair and discriminatory, preventing situations in which systems featured with the possibility of continuous learning would copy unacceptable behaviours.

SENSID - SECURITY OF SENSITIVE DATA IN COMPLIANCE WITH GDPR

TUATARA’s product presented during the speech may be a solution of the issues related to the GDPR regulations, with regard to safe processing of personal data. SensID is an innovative set of specialized tools and services for managing personal data, including:

 • automatic inventory of personal data

 • building a consistent identity register based on multiple data sources

 • legal consents management

 • data anonymisation

It uses advanced technologies, including: Machine Learning, NLP and probabilistic techniques to detect sensitive data and combine personal data from various sources into a single record.

It enables continuous monitoring and ensures legal compliance with the GDPR, thanks to manipulation on meta-data without saving or copying personal and sensitive data from sources in sensID repositories. It operates on structural, semi-structural and non-structural data, such as files, system logs, corporate mail, etc.

The solution has been designed and built for Polish personal data. It is equipped with a ready lexicon and processing rules for the Polish language and data formats used in Poland, including specific identifiers, such as identity document numbers, medical, legal and financial document IDs, etc. The solution enables creating a similar model for any other language.

See the presentation.  

SAFETY SOLUTIONS IN THE POLISH API AND THE OAUTH2 STANDARD

FB_psd2_v2.png

Przeczytaj wpis po polsku.

The PSD2 Directive entitles third party providers (TPP) to collect information from their clients about their bank accounts in order to provide them with TPP’s services. To do so, TPP must enter into an agreement allowing access to the data with its owner and only on the basis of this agreement may request the bank to issue the data.

The PSD2 Directive imposes on the bank the obligation to open up and provide such access to Small Payment Institutions (small PI). However, several requirements must be fulfilled. The bank determines the identity of the TPP’s client, verifies the scope of the access he or she provides and confirms the availability of the data by a Strong Customer Authentication mechanism (SCA).

The security solutions proposed by the Polish API (the client authentication mechanism on the ASPSP Polish API) take advantage from the OAuth2 standard. Although, a number of adjustments such as splitting a user redirection to the authorization address into two steps or introduction of new functionality, so-called exchange token, had been introduced.

Understanding the OAuth2 standard can be helpful when implementing the Polish API authorization mechanisms. You can read more on the analogies between standards - in an article by Grzegorz Abramczyk, IT Architect at TUATARA, on geek.justjoin.it  (text in Polish). Feel invited to read this as well as the first Grzegorz’s publication on the PSD2 directive.

ROZWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA W POLISH API A STANDARD OAUTH2

FB_psd2_v2.png

Read the text in English.

Dyrektywa PSD2 uprawnia „podmioty trzecie” (Third Party Provider, TPP) do pobierania od klientów informacji o ich rachunkach bankowych, by móc im następnie świadczyć swoje usługi. W tym celu TPP musi zawrzeć z klientem umowę zezwalającą na dostęp do danych, a dopiero na jej podstawie zwracać się do banków o ich wydanie.

Dyrektywa PSD2 nakłada na bank obowiązek otwarcia się na Małe Instytucje Płatnicze (MIP) oraz udzielenia takiego dostępu. Musi być jednak spełnionych kilka warunków. Bank ustala tożsamość klienta TPP, sprawdza zakres udzielonego przez niego dostępu i potwierdza udostępnienie danych mechanizmem silnego uwierzytelnienia (SCA).

Proponowane bankom przez Polish API rozwiązania bezpieczeństwa (mechanizm uwierzytelniania klienta po stronie ASPSP Polish API) czerpią ze standardu OAuth2. Wprowadzają jednak szereg odstępstw takich jak rozbicie przekierowania użytkownika na adres autoryzacyjny na dwa kroki czy modyfikacja usługi wywołania tokenów oraz wprowadzenie nowej funkcjonalności, tzw., exchange token.

Zrozumienie standardu OAuth2 może być bardzo cenne przy wdrożeniu mechanizmów autoryzacji Polish API. Szerzej o analogiach między standardami - w artykule autorstwa Grzegorza Abramczyka, Architekta IT w TUATARA, na geek.justjoin.it – zapraszamy do lektury, jak również do zapoznania się z pierwszą jego publikacją na temat dyrektywy PSD2.

 

 

 

 

TUATARA AT IBM THINK 2019

Tasil_SanFran2019.png

Przeczytaj wpis po polsku tutaj.

IBM THINK 2019 IN IMPRESSIVE NUMBERS

Nearly 2.000 sessions, over 30.000 participants. IBM Think is a flagship event, gathering experts in the latest technologies, business leaders, innovation enthusiasts and creators and real visionaries in one place. The conference serves participants with a series of lectures, presentations and trainings that help any company striving to find its place in the digital economy get valuable business insights and conclusions.

This year, IBM Think took place in picturesque San Francisco. February 12-15, 2019 the Expo hall was transformed into a set of campuses. More than 2.000 business and technical sessions by the best world specialists and innovators in the industry was held there. The spectrum of topics to be discussed is extremely wide - Cloud, Blockchain, IoT, Quantum Computing, AI, to Big Data and the latest technologies used in business for its greater efficiency and security.

TUATARA ABOUT AN INNOVATIVE DATA MONETISATION MODEL

Among approximately 2.000 speakers, there was also TUATARA. We feel honoured by the IBM invitation to speak during world’s most prestigious IT conference.

Krzysztof Goworek, our Chief Innovation Officer, presented the fourth model of data monetization created by TUATARA. The model assumes creating an additional revenue stream based on combining data from different industries, for example, a telecommunication operator and a bank. Data such as customer location information, customer behaviour or preferences derived from a telecommunication operator integrated with customer purchasing power, provided by a bank creates an undefeatable potential for targeting, when securely shared with third party companies.

The new model of data monetization presented during the conference together with its proof of viability - TASIL implemented in Oman, gained interest and recognition of the audience, marking an important milestone for innovative approach to data monetization.

We can confidently state that the IBM Think 2019 conference was not only an interesting experience for us, but also a fruitful promotion for the solution we created.

Feel invited not only to visit the TASIL platform operating in Oman, but also the global product web page www.tasil.com to learn more about the solution implementation and the opportunities it offers. We also encourage you to check out our fresh presentation from San Francisco.

TUATARA NA IBM THINK 2019

Tasil_SanFran2019.png

Read the text in English here.

IBM THINK 2019 W IMPONUJĄCYCH LICZBACH

Prawie 2 000 sesji, ponad 30 000 uczestników. IBM Think jest sztandarowym wydarzeniem, skupiającym w jednym miejscu specjalistów do spraw najnowszych technologii, liderów biznesu, miłośników i twórców innowacji, prawdziwych wizjonerów. Konferencja serwuje uczestnikom szereg wykładów, prezentacji i szkoleń, pomagających zebrać każdej firmie chcącej znaleźć swoje miejsce w cyfrowej gospodarce spostrzeżenia i wysnuć wartościowe biznesowo wnioski.

W tym roku IBM Think odbył się w malowniczym San Francisco. W dniach 12-15 lutego 2019 hala Expo przekształciła się w kampusy, w ramach których odbyło się prawie 2000 biznesowych i technicznych sesji prowadzonych przez najlepszych światowych specjalistów i innowatorów w branży. Spektrum poruszanych tematów było niezwykle szerokie - od chmury, przez Blockchain, IoT, Quantum computing, przez sztuczną inteligencję, po wykorzystanie Big Data i najnowszych technologii w biznesie dla jego większej efektywności i bezpieczeństwa.

TUATARA O INNOWACYJNYM MODELU MONETYZACJI DANYCH

Wśród około 2000 prelegentów znalazła się także TUATARA. Jesteśmy zaszczyceni, że zostaliśmy zaproszeni przez IBM do grona mówców na najbardziej prestiżowej konferencji w branży IT.

Krzysztof Goworek, nasz Chief Innovation Officer, przedstawił stworzony przez TUATARĘ czwarty model monetyzacji danych. Model zakłada stworzenie dodatkowego strumienia przychodów w oparciu o dane pochodzące z różnych branż, na przykład operatora telekomunikacyjnego i banku. Dane, takie jak informacje o lokalizacji klienta, zachowaniach klienta lub jego preferencjach, pochodzące od operatora telekomunikacyjnego zintegrowane z danymi o sile nabywczej klienta, posiadanymi przez bank, bezpiecznie udostępniane podmiotom zewnętrznym, stwarzają ogromny potencjał dla precyzyjnego targetowania komunikatów marketingowych.

Nowy model monetyzacji danych zaprezentowany podczas konferencji wraz z dowodem jego realizacji, platformą TASIL, wdrożoną w Omanie, zyskał zainteresowanie i uznanie odbiorców, stanowiąc istotny kamień milowy dla innowacyjnego podejścia do monetyzacji danych.

Możemy śmiało stwierdzić, że konferencja IBM Think 2019 była dla nas nie tylko ciekawym doświadczeniem, ale również owocną promocją dla stworzonego przez nas rozwiązania.

Już teraz zapraszamy nie tylko na stronę platformy TASIL operującej w Omanie, ale również na globalną stronę produktu www.tasil.com, by dowiedzieć się więcej o wdrożeniu rozwiązania i możliwościach, jakie daje. Zachęcamy również do zapoznania się z naszą jeszcze cieplutką prezentacją z San Francisco.

TUATARA AT THE WORLD MOST PRESTIGIOUS IT CONFERENCE

FB_IBMthink2019.png

Przeczytaj wpis po polsku tutaj.

There is a very special event in the IT and business industry ahead of us, IBM THINK 2019. Over 30 000 participants will have the opportunity to meet us on February 14th in San Francisco. What are we going to talk about?

DATA MONETIZATION PLATFORM

TASIL – a monetization platform created by TUATARA, processing massive amounts of data in real time, has been operating in Oman for almost a year now. Designed based on IBM software, using deep industry knowledge and ensuring the highest level of data security, the TASIL platform transforms telecommunications operator's data into business value.

TASIL IS A REVOLUTION IN DIGITAL MARKETING

The TASIL self-service platform can be used by the operator's business clients, enabling them to carry out hyper-precise, multi-channel marketing campaigns in real time. TASIL offers customers filters and behavioural segments which, based users’ data (demographics, location information or their behaviour), provide TASIL with tips to find the right recipients for a particular campaign.

In practice, this means that TASIL allows, for example, a café to send coffee invitations to women who often shop and who are just passing by. Accurate measurement of conversion from advertising also allows precise retargeting of the group of recipients in other communication channels, for instance in social media.

BUSINESS MODELS BASED ON DATA MONETIZATION

In November 2018, MIT Sloan Management Review published a classification of data monetization business models. The authors specify three models of external monetization:

 • data as a service – anonymous, aggregated data is sold to intermediaries or to end customers, e.g. telecommunications operators sell data on the location of their customers to local authorities, who, using it, can plan traffic management systems way better. Retailers (e.g. Kroger) sell data collected by loyalty cards to food producers, who, thanks to it, may better understand the needs and shopping behaviour of their customers.

 • insight as a service – company data is combined with data from external sources and with the support of analytical models, business insights are created. AkzoNobel (a producer of dyestuff, pharmaceutical and chemical products) has created a model that enables ship operators to save on fuel and reduce carbon dioxide emissions depending on the coating used on the ship. The model, available through a mobile application, allows comparing different scenarios and optimizing ship operator’s investments.

 • analytics - enabled platform as a service – the most complex of the models, offers the greatest value to the end customer, though. The companies provide data on the cloud platform which, thanks to the use of advanced real time analytical processing algorithms, is enriched, tailored to the customer's needs and possible to be used in a self-service model. Predix platform, developed by GE, provides integrated and technology-based energy management systems (EMS). Thanks to Predix, GE provides clients with predictive and prescriptive analysis of energy consumption and maintenance, which then enables cost savings by simplifying energy processes.

The TASIL data monetization platform, created by us, is an example of practical and successful implementation of the third model of monetization. Although, the model has been created together with a telecommunications operator, TASIL is a solution for a company from almost any industry. Having large amounts of customer data and wishing to make it an additional source of revenue while maintaining high standards of individual customer data protection is the only condition.

RECOGNITION

TUATARA has been invited by IBM not only as an expert in data monetization in the applied data model, having practical knowledge in this field, but also as an expert who can present their idea for a 4th visionary model of data monetization to the largest companies from all over the world. We will talk about the fourth model of data monetization at one of the biggest business conferences in the world.

IBM-konf_blog.png

This year, IBM Think will take place in picturesque San Francisco. February 12-15, 2019 more than 30 000 participants will have an opportunity to participate in over 2 000 business and technical sessions led by the best world specialists and innovators in the industry. The spectrum of topics to be discussed is extremely wide – from Cloud, Blockchain, IoT, Quantum Computing, AI, to Big Data and the latest technologies used in business.

More on the new model and pioneering solution during the Effective real-time marketing and data monetisation based on combined data from multiple industries presentation, on Thursday, February 14, from 15:30 to 16:10 (GMT-8), within a session 1873A (room 302, p. 3, Moscone South) by Krzysztof Goworek, Chief Innovation Officer, TUATARA.

Feel invited to register, participate and get the latest news on IBM Think 2019 event’s!

 

TUATARA NA NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWEJ KONFERENCJI IT NA ŚWIECIE

FB_IBMthink2019.png

Read the text in English here

Przed nami wyjątkowe wydarzenie w branży IT i w biznesie, IBM THINK 2019. Ponad 30 000 uczestników będzie miało okazję spotkać nas 14 lutego w San Francisco. O czym będziemy mówić?

PLATFORMA MONETYZACJI DANYCH

TASIL — stworzona przez firmę TUATARA platforma monetyzacji przy zastosowaniu przetwarzania ogromnych ilości danych w czasie rzeczywistym już od prawie roku działa w Omanie. Zaprojektowana w oparciu na oprogramowaniu IBM, z wykorzystaniem głębokiej wiedzy branżowej oraz zapewniająca najwyższy poziom bezpieczeństwa danych, platforma TASIL przekształca dane operatora telekomunikacyjnego w wartość biznesową.

TASIL TO REWOLUCJA W MARKETINGU CYFROWYM

Samoobsługowa platforma TASIL może być wykorzystywana przez klientów biznesowych operatora, umożliwiając im przeprowadzanie hiperprecyzyjnych, wielokanałowych kampanii marketingowych działających w czasie rzeczywistym. TASIL oferuje klientom filtry i segmenty behawioralne, które na podstawie danych o użytkownikach usług telekomunikacyjnych (demograficznych, informacji o lokalizacji czy zwyczajach), dostarczają TASILowi wskazówek, umożliwiających znalezienie odpowiednich odbiorców dla konkretnej kampanii.

W praktyce oznacza to, że TASIL umożliwia na przykład kawiarni wysłanie zaproszenia na kawę kobietom, które często robią zakupy i które właśnie przechodzą obok. Dokładne mierzenie konwersji z reklamy pozwala także na precyzyjne retargetowanie grupy odbiorców w innych kanałach komunikacji, np. w social mediach.

MODELE BIZNESOWE OPARTE NA MONETYZACJI DANYCH

W listopadzie 2018 roku MIT Sloan Management Review opublikował klasyfikację modeli biznesowych monetyzacji danych. Autorzy wyszczególniają trzy modele zewnętrznej monetyzacji:

 • data as a service – anonimowe, zagregowane dane sprzedawane są pośrednikom lub klientom końcowym, np. operatorzy telekomunikacyjni sprzedają dane dotyczące lokalizacji swoich klientów samorządom lokalnym, które dzięki temu mogą lepiej planować systemy zarządzania ruchem drogowym. Detaliści (np. Kroger) sprzedają dane zgromadzone za pomocą karty lojalnościowej producentom żywności, którzy na ich podstawie lepiej rozumieją potrzeby i zachowania zakupowe swoich klientów.

 • insight as a service – dane firmy łączone są z danymi z zewnętrznych źródeł i przy wsparciu modeli analitycznych powstają wnioski biznesowe. AkzoNobel (producent farb, produktów farmaceutycznych i chemicznych) stworzył model, który umożliwia armatorom uzyskanie oszczędności na paliwie i redukcję emisji dwutlenku węgla w zależności od zastosowanej farby na statku. Model, udostępniony za pomocą aplikacji mobilnej, pozwala na porównanie różnych scenariuszy i optymalizację inwestycji armatora.

 • analytics-enabled platform as a service – najbardziej skomplikowany z modeli, oferujący jednocześnie największą wartość klientowi końcowemu. Firmy udostępniają na platformie chmurowej dane, które, dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów analitycznych przetwarzania w czasie rzeczywistym, są wzbogacone, dostosowane do potrzeb klienta i możliwe do użycia w modelu self-service. Platforma Predix, stworzona przez GE dostarcza zintegrowane i oparte na technologii systemy zarządzania energią (EMS). Dzięki Predix firma GE udostępnia klientom analizę predykcyjną i preskryptywną dotyczącą zużycia energii i konserwacji, co pozwala na obniżenie kosztów poprzez uproszczenie procesów energetycznych.

Stworzona przez nas platforma monetyzacji danych TASIL jest przykładem zastosowania trzeciego modelu monetyzacji, w praktyce i z sukcesem. Model został powołany do życia wspólnie z operatorem telekomunikacyjnym, jednak TASIL to rozwiązanie dla firmy z niemal dowolnej branży, która posiada duże ilości danych o klientach i chce uczynić z nich dodatkowe źródło przychodu z zachowaniem wysokich standardów ochrony danych indywidualnych klientów.

ROZPOZNAWALNOŚĆ

TUATARA została zaproszona przez IBM nie tylko jako znawca tematu monetyzacji danych w modelu applied data z praktyczną wiedzą w tym zakresie, ale również jako ekspert, mogący przedstawić największym firmom na świecie swój pomysł na czwarty, wizjonerski model monetyzacji danych. O czwartym modelu monetyzacji danych będziemy mówić na jednej z największych konferencji biznesowych na świecie.

IBM-konf_blog.png

IBM Think odbędzie się w tym roku w malowniczym San Francisco. Od 12 do 15 lutego 2019 ponad 30 000 uczestników będzie miało okazję wysłuchać ponad 2 000 biznesowych i technicznych sesji prowadzonych przez najlepszych specjalistów i innowatorów z całego świata. Spektrum poruszanych tematów jest niezwykle szerokie – od chmury, przez Blockchain, IoT, Quantum Computing, sztuczną inteligencję, po wykorzystanie Big Data i najnowszych technologii w biznesie.

O nowym modelu i pionierskim rozwiązaniu podczas wystąpienia Effective real-time marketing and data monetisation based on combined data from multiple industries, w czwartek 14 lutego, w godzinach 15:30- 16:10 (GMT-8), w ramach sesji 1873A (sala 302, p. 3, Moscone South) opowie Krzysztof Goworek, Chief Innovation Officer, TUATARA.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji, uczestnictwa i śledzenia wydarzenia IBM Think 2019!

 

CHALLENGES BROUGHT BY THE PSD2 DIRECTIVE

FB_psd2.png

Przeczytaj tekst po polsku tutaj.

For financial institutions the fourth quarter of 2019 means placing and building their new position in the market. The PSD2 directive means new opportunities and development directions for banks and trusted third parties. Yet it also carries a number of challenges.

The EU PSD2 Directive opens banks, obliging them to provide Small Payment Institutions (small PI), suppliers who provide  access to account information solely and digital service providers with information on accounts and transaction histories.

In order not to let their competition get ahead, both banks and TPP (third party providers) have to watch the schedule. Banks are obliged to provide TPP with data from their clients' accounts by September 14, 2019. Testing environments and documentation must be made available by mid-March 2019, though.

The implementation of the Directive will involve technological improvements that will enable the creation of completely new services and products taking into account the interests of clients at the same time.

Entities trying to introduce new types of payment services and obtain the status of a trusted third party (TPP), can acutely benefit from ongoing legal changes, but they also have to face a number of challenges.

STANDARDS

The scope of TPP's operation, as well as the intention of the legislator and the rights and obligations of the parties are defined by a number of regulations. They suggest or impose certain standards. However, they do not indicate the technical specification that determines the implementation. To avoid a situation in which every European bank would implement PSD2 in its own way, several standardisation initiatives were created. These standards focus on technical aspects. They define data models, business flows and communication protocols. Standardization facilitates TPP integration. For banks it means less work, as well as easier demonstration of compliance of their individual implementations with regulatory requirements.

Among the most significant European standards, there is the Polish API, developed by the Polish Bank Association and dynamically evolving since January 2018.

TPP STATUS

In Poland, the Polish Financial Supervision Authority handles registrations of companies applying for TPP status. Certain requirements need to be met, however registrations do not require obtaining a license. Registration may be related to one of the three types of TPP's activity:

 • provision of account information services;

 • provision of payment services;

 • confirmation of the availability of funds on the account.

Registration and TPP status themselves are not enough to gain access to bank data, it is necessary to overcome numerous technical challenges related to multiplicity and variability of standards as well as time constraints.

MULTIPLICITY

Lack of one binding standard means that the bank can either choose an existing standard, select only the elements suiting it while interpreting the others in its own way or opt for a completely new solution. The ability to prove compliance of its own implementation with the directive, delegated regulations and the act on payment services is the only restriction of freedom of bank’s choice.

Discrepancies may also concern the scope of data and services provided by individual banks and even some aspects of the standards themselves, e.g. in the case of the Polish API, the area of TPP's technical registration and onboarding has been excluded.

In addition, even if the Polish API is fully accepted on the Polish market, there is no guarantee that it will gain similar recognition abroad. TPP that considers foreign expansion needs to be prepared for simultaneous support of many standards.

VARIABILITY

Considering the number of banks in the market, even several new versions of interfaces coming into effect weekly can be expected. This means that each interface must be adapted to each of the banks with which TPP is integrated.

Changes in the PSD2 access interfaces are also generated by TPP's detection of errors and their suggestions of corrections for further improvement of the quality and stability of interfaces.

The changes resulting from legal regulations and the introduction of new products will force banks to make new functionalities available via the PSD2 interface.

Also, replacing some standards by others or combining two or more standards will mean major changes in the banks' interfaces. The standards themselves will also be subject to evolution.

Therefore, developing a common European standard is strongly desirable.

TIME

TPP has six months to test and integrate with bank interfaces. One should know that integration remains pure theory until banks provide access to their test environments for TPPs.

Two main TPP strategies in the circumstances can be expected. First, waiting until the standards and recommendations for implementation are clarified, to draw on the experience of other companies and second, joining the integration as early as possible to gain own valuable experience. The first strategy will work for entities for which PSD2 is only an enrichment of existing functionality (e.g. those that want to offer a new variant of payment for their services). The second one will prove itself within companies which product is mainly based on PSD2 (such as, for example, account aggregators).

NEAR FUTURE

In the near future, the appearance of products and services that facilitate the TPP’s operation, such as the one announced by KIR - HUB PSD2, can be expected. Also, over time, the experience and knowledge gained by the subsequent companies implementing the directive will unify standards, which will facilitate obtaining and then proving compliance with regulations to all entities.

For more on the PSD2 directive and the challenges related to its implementation, read the article by Grzegorz Abramczyk at: https://geek.justjoin.it/wyzwania-dla-it-niesie-soba-dyrektywa-psd2/ (article in Polish)

JAKIE WYZWANIA NIESIE DYREKTYWA PSD2

FB_psd2.png

Read the text in English here

Dla instytucji finansowych czwarty kwartał 2019 roku wiąże się z szukaniem swojego miejsca i budowaniem pozycji na rynku niejako na nowo. Dyrektywa PSD2 oznacza nowe szanse i kierunki rozwoju dla banków i dla zaufanych stron trzecich. Niesie za sobą także szereg wyzwań.

Unijna dyrektywa PSD2 otwiera banki, zobowiązując je do udostępnienia Małym Instytucjom Płatniczym (MIP), dostawcom świadczącym wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku oraz usługodawcom z branży cyfrowej informacji o rachunkach i historiach transakcji.

By nie zostać w tyle za konkurencją, zarówno banki, jak i TPP (Third Party Provider, zaufane strony trzecie) muszą pilnować harmonogramu. Banki zobowiązane są udostępnić TPP dane z rachunków swoich klientów do 14 września 2019, środowiska testowe i dokumentacja muszą jednak zostać udostępnione już do połowy marca 2019 roku.

Z wdrażaniem dyrektywy wiązać się będą usprawnienia technologiczne, które umożliwią powstanie zupełnie nowych usług i produktów, przy uwzględnieniu interesów klientów.

Podmioty starające się wprowadzić nowe typy usług płatniczych i uzyskać status zaufanej strony trzeciej , mogą wyjątkowo skorzystać na aktualnych zmianach prawnych, ale muszą także sprostać szeregowi wyzwań.

WYBÓR STANDARDU

Zakres operowania TPP, jak również intencję prawodawcy oraz prawa i obowiązki stron definiuje szereg regulacji. Sugerują one lub narzucają pewne standardy. Nie wskazują jednak specyfikacji technicznej warunkującej implementację. Aby uniknąć sytuacji, w której każdy europejski bank implementowałby PSD2 na swój własny sposób, powstało kilka inicjatyw standaryzacyjnych. Standardy te skupiają się na aspektach technicznych. Definiują modele danych, przepływy biznesowe i protokoły komunikacyjne. Standaryzacja ułatwia TPP integrację, dla banków wiąże się z koniecznością wykonania mniejszej ilości pracy, a także z łatwiejszym wykazaniem zgodności poszczególnych implementacji z wymogami regulacji.

Pośród najważniejszych standardów europejskich znajduje się także, opracowany przez Związek Banków Polskich i dynamicznie rozwijający się od stycznia 2018 roku, Polish API.

STATUS TPP

W Polsce obowiązek rejestracji firm starających się o status TPP spoczywa na Komisji Nadzoru Finansowego. Rejestracja wymaga spełnienia określonych wymogów, nie wiąże się jednak z obowiązkiem uzyskania licencji. Może dotyczyć jednego z trzech rodzajów działalności TPP:

 • świadczenie usług dostępu do informacji o rachunku;

 • świadczenie usług zlecania płatności;

 • potwierdzanie dostępności środków na koncie.

Sama rejestracja i status TPP nie wystarczą, by uzyskać dostęp do danych bankowych, konieczne jest pokonanie licznych wyzwań natury technicznej, związanych z niejednorodnością i zmiennością standardów, jak również o uwarunkowaniach czasowych.

NIEJEDNORODNOŚĆ

Brak jednego obowiązującego standardu oznacza, że bank może zarówno wybrać istniejący standard, wybrać tylko elementy odpowiadające mu, a pozostałe interpretować na własny sposób, jak i zdecydować się na całkowicie nowe rozwiązanie. Ograniczenie wolności wyboru banków w tym zakresie, stanowi jedynie zdolność udowodnienia zgodności własnej implementacji z dyrektywą, rozporządzeniami delegowanymi oraz ustawą o usługach płatniczych.

Rozbieżności dotyczyć mogą także zakresu udostępnianych danych i usług poszczególnych banków, a nawet niektórych aspektów samych standardów, np. w przypadku Polish API obszar technicznej rejestracji i onboardingu TPP zostały wyłączone.

Ponadto, o ile nawet Polish API w pełni przyjmie się na polskim rynku, nie jest powiedziane, że podobne uznanie zyska za granicą. TPP rozważające zagraniczną ekspansję muszą być przygotowane na równoczesną obsługę wielu standardów.

ZMIENNOŚĆ

Przy liczbie banków obecnych na rynku, można spodziewać się nawet kilku nowych wersji interfejsów wchodzących w życie tygodniowo. Oznacza to konieczność każdorazowego dostosowania interfejsów do każdego z banków, z którym TPP jest zintegrowany.

Zmiany w interfejsach dostępowych PSD2 generuje również wykrywanie przez TPP błędów i sugerowanie udoskonaleń, mające na celu przyszłą poprawę jakości i stabilności interfejsów.

Wynikające z regulacji prawnych i z wprowadzania nowych produktów zmiany wymuszą z czasem na bankach udostępnienie nowych funkcjonalności poprzez interfejs PSD2.

Również wypieranie jednych standardów przez inne czy łączenie standardów oznaczać będzie duże zmiany w interfejsach banków. Same standardy także będą podlegać ewolucji.

Wypracowanie wspólnego europejskiego standardu jest wskazane i mocno pożądane.

CZAS

TPP na testy i integrację z interfejsami banków mają sześć miesięcy, przy czym integracja pozostaje czystą teorią, dopóki banki nie udostępnią na potrzeby TPP swoich środowisk testowych.

Można się spodziewać dwóch głównych strategii działania TPP w zaistniałych okolicznościach – przeczekania aż standardy i zalecenia odnośnie do implementacji wyklarują się, by czerpać z doświadczeń innych firm oraz przystąpienia do integracji możliwie wcześnie, by zdobywać własne, cenne doświadczenia. Pierwsza strategia zadziała w przypadku podmiotów, dla których PSD2 stanowi jedynie wzbogacenie istniejącej funkcjonalności (np. chcących oferować nowy wariant płatności za swoje usługi). Druga zaś sprawdzi się w ramach firm, których produkt oparty jest głównie na PSD2 (takich jak np. agregatorzy kont).

NIEDALEKA PRZYSZŁOŚĆ

W niedalekiej przyszłości można spodziewać się pojawienia się produktów i usług ułatwiających działanie TPP, jak np. zapowiadany przez KIR — HUB PSD2. Także doświadczenia i wiedza, zdobyte przez kolejne firmy wdrażające dyrektywę, z czasem pozwolą ujednolicić standardy, co znacznie ułatwi wszystkim podmiotom uzyskanie, a następnie dowodzenie zgodności z regulacjami.

Szerzej o dyrektywie PSD2 i wyzwaniach, jakie za sobą niesie jej implementacja przeczytasz w artykule Grzegorza Abramczyka na: https://geek.justjoin.it/wyzwania-dla-it-niesie-soba-dyrektywa-psd2/

 

THE UNREVEALED POTENTIAL OF DATA

FB_Mubezp02 (1).png

Article published in Polish in Miesięcznik Ubezpieczeniowy, December 2018:

Przeczytaj tekst po polsku tutaj.

In the era of the digital economy, insurance companies face a choice: to include expectations of digital natives in their strategy – offering consistent customer service in real time and in the omnichannel model as well as personalized products - or condemn themselves to business non-being. Data is the key to success here.

Digitization changes behaviour and expectations of consumers. It drives innovation, leads to creation of new business models, changes the rules of market competition and forces entrepreneurs to be open and flexible. It carries threats, but most of all, it opens many doors that have so far been closed.

DATA ITSELF IS NOT ENOUGH

The Insurance sector is extremely abundant in data. It is a resource that could help companies maintain their market position, protect existing and acquire new sources of revenue.

However, Big Data in its raw form isn’t worth much. Collected data, to gain value and practical business use, needs to be processed and thoroughly analysed. It is a difficult task, requiring proper technological background and analytical expertise. Nevertheless, it is a game worth playing.

MARKET CHANGES AND NEW CUSTOMER EXPECTATIONS

Within one of the modern economy trends – the interrelations of the value chains in various industries – new business models are emerging. Among them, insurtechs, a promise of new methods of extracting business hints from data and a competition for traditional insurers, at the same time. Extension of the consumer offer and easier access to new types of services have their implications. It increases a level of competition between insurers, reduces the margin and, as a result, threatens the market position of insurers.

For example, Revolut offers travel insurance that automatically activates when you cross the border and turns off when you return to the country. Mechanism of the service's operation is based on location data. The Revolut application retrieves information about the current location of its user. This data then allows the service to activate itself in the most appropriate moment, moreover enabling its effective promotion.

Consumers’ awareness is increasing. When planning its strategy, a company must take sophisticated expectations of constantly more technologically aware customers into consideration. Younger generations, so-called digital natives, for whom the use of digital services is something natural, expect an omnichannel and real-time model of service. They are used to quick responses, consistency of experience and a possibility of continuing contact in different channels without having to start the process from the beginning. A company that does not offer such services condemns itself in awareness of young people to the non-being.

An excellent example of a company that knows how to find its place in the current business reality is the American insurance company, Lemonade. It promises to provide its clients with as much compensation as possible in the shortest time. Lemonade charges a fixed amount of monthly payments, pays reinsurance and uses the rest of the funds to pay compensation. Unused money is transferred to charity. Submitting compensation claims is simple and done via an application. The company's business model is based on a modern technological back room, enabling to analyse much more data (approximately 100 times) than traditional insurance companies. Thanks to technical solutions applied, clients' claims are considered quickly, and the money is transferred to the insured account immediately. As it can be observed, the strategy brings quick results. Within two years Lemonade gained trust of 250.000 customers. Lemonade has also decided to hire a world-famous behavioural economist, Professor Dan Ariely as Chief Behavioural Officer, to be able to understand their clients better and consider their claims even more efficiently. The company cares not only about strong scientific foundations for their business decisions, it also attaches great importance to the client's experience, offering beautiful and functional design and a consistent, distinctive, modern image in all communication channels.

THE USE OF INSIGHTS DERIVED FROM DATA

Insurance companies may use knowledge developed on the basis of data analysis in three different ways.

The historical data collected by the insurer, such as loss ratio or insurance history, can be used to optimize products and offers. Combined with external sources, referring for example to the level of crime in the area in which an insured real estate is, data becomes a significant competitive advantage.

It can be assumed that the risk parameters and other indicators significant to the insurer - related to construction technology, a frequency of natural disasters in a given area or the level of crime – can be deducted from data available for the neighbouring buildings. Such analogies, predictable on the basis of available data, seem, therefore, to be a good reference point for optimization of insurance premiums. Information on the history of insurance payments may have a similar application.

An insight into data may also be used while building products in the spirit of a customer-centric approach, products tailored to a particular customer and changes taking place in his or her life are a must, nowadays. The more affordable, understandable and personalized are your products, the more likely you are to reach the right audience and help your consumers to make purchase decisions. A high degree of personalization translates into creating an intelligent product. It enables setting an individualized, flexible duration and scope of insurance, depending on the evolution of customer needs, as Revolut does. It could also be an analogical location-based service, which activates with the client's presence on the ski slope.

Customer-centric products are also those that improve the quality of customer's life. Reducing the risk of damage, such as theft or illness, also reduces the insurer's risk. This in turn, enables the insurer to lower prices or raise the margin. For instance, by using data from fitness trackers in the process of insuring clients for life, an insurance company promotes a healthy lifestyle. Encouraging the clients to be physically active, the insurer offers attractive contract terms in return. The insurer may also support other habits, having a positive social impact. At the moment, there are, for example, some programs such as ‘Kasa wraca” by Link4 on the insurance market, promoting safe driving. Using an application which is a part of the program, minimizing the risk of damage thanks to a safe driving style, drivers may be refunded even up to 30% of the premium paid. Startup Metromile, on the other hand, offers drivers a motor insurance rate, depending on the distance covered, assuming that the high MTPL rate for an old car standing in the car park is a logical error.

What is more, the data held by insurers may also serve to reach customers with the offer more effectively. Information on the history of using the insurer’s products will allow an insurance company to propose the most appropriate offer at the perfect moment. And it doesn’t mean only the case of policy expiration, in which a probability of its extension is very high. The method called ‘next best offer’ would probably pass the exam well then.

Data from interactions with clients is an excellent material for customer segmentation. Customers have different expectations towards the insurer, its offer and price proposal. Micro-segmentation is necessary to meet the requirements of individual clients and to be able to prepare the best offers for them. Taking not only the clients' statements themselves into account but also the sentiment analysis, the communication channel preferred by the client or the ‘best time to call’ for individuals can be specified. Choosing the right kind of communication with the client, will ensure maximum efficiency, the lowest costs and return on investment in marketing. The customer won’t be fed up with receiving inadequate offers, arriving at the wrong time or through a wrong channel.

Information about past or planned significant events in the client's life, based on data from other sources, such as social media, is like a treasure chest of knowledge. It may be used to prepare a perfect offer, tailored to the situation in which the client is located. Automated life-event marketing will make it possible to offer appropriate protection to selected group of people exclusively. For example, to those who have published on social media content indicating that their family has just grown.

NEXT STEP

The insurer, possessing data, being able to safely process it, and using the knowledge derived from it to optimize both the offer of services and products and the way of reaching the customer, may do one more thing.

Monetization of data, in contrast to its sale, means using it without sharing it with others, to develop an innovative product, in cooperation with partners from various industries which, in turn, allows to obtain a new revenue stream.

COOPERATION BASED ON DATA EXCHANGE

Establishing cooperation based on secure data exchange with other service providers, such as telecommunications operators or banks, will allow insurance companies to generate additional sources of income. As a part of the API Economy (combining data within the interface economics), it is possible to securely link data from partners from various industries. As a result, knowledge about the client is fuller and can be used better, and the revenue stream of each of the participating in the exchange parties expands.

The data combined from various sources  will help create a more complete client view, which then significantly supports the appropriate marketing message. A complete profile, including, for example, information about purchasing power or history and purchase characteristics, enables better product positioning and creation of the most adequate offer. For example, information from the partner about the occurrence of a specific event in the customer's life, such as the purchase of a car, may become a trigger for the insurance offer.

CLIENTS’ TRUST

Insurance companies, due to a long presence on the market, enjoy high trust of their clients. Consumers believe that their data, in hands of companies with many years of tradition, is for sure processed in a safe manner. That is why they are much more likely to grant marketing approvals to such institutions. Thus, in such circumstances, a niche related to the use of consents emerges. Acquiring clients’ consents, the insurer can use their data to optimize an offer, create customer-centric services, develop the most appropriate form of communication with clients. Thanks to the consents, the insurer, cooperating with third parties, will be able to reach their joint clients with marketing messages via its own channels as well as those available to the partners.

BUSINESS MODEL BASED ON DATA MONETIZATION

Data is more valuable than gold. It is high time for companies possessing huge amounts of data to treat it as assets, no less important than physical or capital ones.

Data monetization ceases to have a stigma of trading data, which would discourage every consumer to grant a marketing consent to whoever. Processing and thorough analysis of data from joint sources provide an opportunity to create a completely new quality of services and products. Without making data available to any of the parties at any stage of the process, the companies are able to maintain absolute data security. This kind of understanding of the concept  of monetization brings benefits to each party.

In the spirit of the API Economy and secure exchange of data from companies from various industries (in compliance with RODO / GDPR), TUATARA has created a platform that helps companies monetize their data, generating new revenue streams. The first implementation of the platform was carried out in cooperation with a leading telecommunications operator in Oman. TASIL enables the operator's business customers to define hyper-precise, highly personalized advertising campaigns, which are then implemented in real time through communication channels available to the operator. Subscribers’ data is secure. No party has direct access to it or shares it. Restrictions resulting from marketing approvals are taken into account. It is, therefore, an additional stable source of income for the operator, which does not require the sale of data. For the operator's business customers, it is a unique marketing tool, functioning in real time and for the end customers a certainty of receiving a message corresponding to their needs in an optimal moment.

TASIL aspires to become a link, connecting representatives of various industries, developing a model of cooperation within the API Economy.

NIEODKRYTY POTENCJAŁ DANYCH

FB_Mubezp02 (1).png

Read the text in English here

artykuł opublikowany w Miesięczniku Ubezpieczeniowym, grudzień 2018:

W erze gospodarki cyfrowej firmy ubezpieczeniowe stają przed wyborem: uwzględnić w swojej strategii oczekiwania digital natives — proponując spójną obsługę klienta w modelu omnichannel i w czasie rzeczywistym oraz oferując spersonalizowane produkty — lub skazać się na biznesowy niebyt. Kluczem do sukcesu są dane.

Cyfryzacja zmienia zachowania i oczekiwania konsumentów. Napędza innowacje, prowadzi do powstania nowych modeli biznesowych, zmienia zasady konkurencji rynkowej i wymusza na przedsiębiorcach postawę otwartości i elastyczności. Niesie ze sobą zagrożenia, ale przede wszystkim jednak otwiera wiele zamkniętych dotąd drzwi.

BOGACTWO DANYCH TO ZA MAŁO

Ubezpieczenia to sektor wyjątkowo obfity w dane — zasoby, które mogłyby zapewnić wykorzystującym je firmom utrzymanie pozycji rynkowej, ochronę przychodów i nowe źródło ich pozyskiwania.

Jednak nawet Big Data w surowej formie warte jest niewiele. By zebrane dane zyskały na wartości, nabrały praktycznego zastosowania biznesowego, muszą zostać poddane przetwarzaniu i wnikliwej analizie. Jest to trudne zadanie, wymagające odpowiedniego zaplecza technologicznego i analitycznej ekspertyzy. Niemniej, to gra warta świeczki. 

ZMIANY RYNKOWE I NOWE OCZEKIWANIA KLIENTÓW

W ramach jednego z trendów nowoczesnej gospodarki — przenikania się łańcuchów wartości różnych branż — powstają nowe modele biznesowe. Wśród nich insurtechy, stanowiące dla tradycyjnych ubezpieczycieli jednocześnie obietnicę nowych metod wyciągania wniosków biznesowych z danych, ale i konkurencję. Rozszerzenie oferty konsumenckiej i ułatwiony dostęp do nowego typu usług zwiększa poziom konkurencji między ubezpieczycielami, obniża marżę, a w rezultacie zagraża pozycji rynkowej ubezpieczycieli.

Przykładowo Revolut oferuje ubezpieczenia podróżne, automatycznie aktywujące się w momencie przekraczania granicy i wyłączające się z chwilą powrotu do kraju. Mechanizm działania usługi opiera się na danych lokalizacyjnych. Aplikacja pobiera informację o aktualnym miejscu pobytu klienta, co umożliwia włączenie usługi w odpowiednim czasie, ale także jej skuteczne promowanie.

Świadomość konsumentów wzrasta. Firmy, planując strategię, muszą brać pod uwagę wyrafinowane oczekiwania coraz bardziej świadomych technologicznie klientów. Młodsze pokolenia, tzw. digital natives, dla których korzystanie z usług cyfrowych jest czymś naturalnym, oczekują obsługi w modelu omnichannel i w czasie rzeczywistym. Liczą na szybką odpowiedź, spójność doświadczenia i możliwość kontynuacji kontaktu w każdym z kanałów, bez konieczności każdorazowego przedstawiania swojej sprawy na nowo. Firma, która nie oferuje podobnych usług, skazuje się w świadomości młodych ludzi na niebyt.

Doskonałym przykładem firmy, która wie jak odnaleźć się w obecnej rzeczywistości biznesowej, jest amerykańska firma ubezpieczeniowa Lemonade. Jej obietnicą jest wypłacanie możliwie największej liczby odszkodowań w jak najkrótszym czasie. Lemonade pobiera stałą kwotę z miesięcznych płatności, opłaca reasekurację, a resztę funduszy przeznacza na wypłatę odszkodowań. Pieniądze, które pozostaną niewykorzystane, zostają natomiast przekazane na cele charytatywne. Składanie wniosków o odszkodowanie jest proste i odbywa się poprzez aplikację. Model firmy opiera się na nowoczesnym zapleczu technologicznym, pozwalającym analizować znacznie więcej (około 100 razy) danych niż tradycyjne firmy ubezpieczeniowe. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym roszczenia klientów są szybko rozpatrywane, a pieniądze przelewane są na konto ubezpieczonego momentalnie. Jak widać, przynosi to szybkie rezultaty. W ciągu dwóch lat Lemonade zdobyła zaufanie 250 000 klientów. Lemonade zdecydowało się także zatrudnić światowej sławy ekonomistę behawioralnego, profesora Dana Ariely’a jako Chief Behavioural Officera, by móc lepiej zrozumieć swoich klientów i sprawniej rozpatrywać ich roszczenia. Firma dba nie tylko o opieranie decyzji biznesowych na naukowych podstawach, ale także przywiązuje dużą wagę do doświadczenia klienta, oferując piękny i funkcjonalny design oraz spójny, wyróżniający się, nowoczesny wizerunek we wszystkich kanałach kontaktu z klientem.

WYKORZYSTANIE WIEDZY PŁYNĄCEJ Z DANYCH

Wygenerowaną na postawie danych wiedzę firmy ubezpieczeniowe mogą wykorzystać na trzy sposoby.

Gromadzone przez ubezpieczyciela dane historyczne, takie jak szkodowość czy historia ubezpieczeń, mogą posłużyć optymalizacji produktów i oferty. Połączone z zewnętrznymi źródłami dotyczącymi np. poziomu przestępczości w okolicy, w której znajduje się będąca przedmiotem ubezpieczenia nieruchomość stają się natomiast znaczącą przewagą konkurencyjną.

Można założyć, że istotne dla ubezpieczyciela parametry i wskaźniki ryzyka — związane z technologią budowy, częstotliwością występowania klęsk żywiołowych na danym obszarze czy poziomem przestępczości — można wywnioskować na podstawie posiadanych danych dla położonych po sąsiedzku budynków. Takie, dające się przewidzieć na podstawie posiadanych danych, analogie  wydają się więc być dobrym punktem odniesienia dla optymalizacji składek ubezpieczeniowych. Podobne zastosowanie mogą mieć również informacje dotyczące historii wypłat ubezpieczeń.

Wgląd w dane może mieć zastosowanie także przy budowie produktów w duchu customer centric. Produkty dopasowane do klienta i zachodzących w jego życiu zmian to w dzisiejszych czasach konieczność. Im bardziej przystępne, zrozumiałe i spersonalizowane, tym mają większą szansę dotrzeć do odpowiedniego odbiorcy i pomóc w podjęciu decyzji konsumenckiej. Wysoki stopień personalizacji pozwala stworzyć produkt inteligentny, umożliwia ustalenie zindywidualizowanego, elastycznego czasu trwania i zakresu ubezpieczenia, zależnego od ewolucji potrzeb klienta, jak robi to wspomniany już Revolut. Z powodzeniem mogłaby to być także usługa oparta na lokalizacji, aktywizująca się w momencie wykrycia obecności klienta na stoku narciarskim czy akwenie wodnym.

Produkty customer centric to także te, które poprawiają jakość życia klienta. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkody, np. kradzieży lub zachorowania, obniża również ryzyko ubezpieczyciela. To zaś pozwala mu obniżyć ceny lub podnieść marżę. Wykorzystując w procesie ubezpieczania klientów na życie na przykład dane z fitness trackerów, firma ubezpieczeniowa promuje także zdrowy tryb życia ubezpieczonych. Zachęcając ich do aktywności fizycznej, proponuje w zamian atrakcyjne warunki umowy. Ubezpieczyciel może wspierać również inne, mające pozytywny wpływ społeczny, zachowania. Już w tej chwili na rynku ubezpieczeń działają programy takie jak „Kasa wraca” Link4, promujące bezpieczną jazdę. Korzystający z przypisanej programowi aplikacji, kierowcy, minimalizujący ryzyko szkody poprzez bezpieczny styl jazdy, mogą liczyć na zwrot nawet 30% zapłaconej składki. Startup Metromile natomiast oferuje kierowcom stawki ubezpieczenia komunikacyjnego uzależnione od przejeżdżanego dystansu, wychodząc z założenia, że wysokie stawki OC za stary, stojący na parkingu samochód to błąd logiczny.

Posiadane przez ubezpieczycieli dane służyć mogą ponadto do skuteczniejszego docierania do klientów z ofertą. Informacje o historii korzystania z posiadanych produktów pozwolą ubezpieczycielowi zaproponować odpowiednią ofertę w idealnym momencie. Nie tylko w przypadku dobiegającej końca polisy, gdy prawdopodobieństwo jej przedłużenia jest duże, a metoda next best offer powinna doskonale zdać egzamin, ale również w całym cyklu życia klienta.

Dane pochodzące ze wszystkich interakcji stanowią doskonały materiał do segmentacji odbiorców. Klienci mają różne oczekiwania wobec ubezpieczyciela, jego oferty i propozycji cenowej. Mikrosegmentacja jest konieczna, by sprostać wymaganiom poszczególnych klientów i móc przygotować najlepsze dla nich oferty. Uwzględniając nie tylko treść wypowiedzi klientów, ale także analizę sentymentu, określić można preferowany przez danego klienta kanał komunikacji czy tzw. best time to call. Dobór odpowiedniej komunikacji z klientem zapewni maksymalną skuteczność, najniższe koszty i zwrot z inwestycji w marketing. Klient nie będzie również odczuwał znużenia otrzymywaniem nieadekwatnych ofert, docierających w niewłaściwym momencie lub niewłaściwą drogą.

Informacje o zaistniałych lub planowanych istotnych wydarzeniach w życiu klienta, oparte na danych z innych źródeł, takich jak na przykład media społecznościowe, stanowią skarbnicę wiedzy. Mogą posłużyć przygotowaniu idealnej oferty, dostosowanej do sytuacji, w której znajduje się klient. Zautomatyzowany life-event marketing umożliwi na przykład objęcie propozycją oferty odpowiedniej ochrony wyłącznie osoby, które opublikowały w mediach społecznościowych treści, wskazujące na to, że ich rodzina się właśnie powiększyła.

KOLEJNY KROK

Ubezpieczyciel, posiadający dane, potrafiący je bezpiecznie przetwarzać i wykorzystywać płynącą z nich wiedzę do optymalizacji zarówno oferty usług i produktów, jak i sposobu dotarcia z nimi do klienta, może zrobić jeszcze jedno.

Monetyzacja danych, w odróżnieniu od ich sprzedaży, polega na wykorzystaniu ich bez dzielenia się nimi z innymi, do wypracowania, we współpracy z partnerami z różnych branż, innowacyjnego produktu, co w rezultacie pozwala uzyskać nowy strumień przychodu.

WSPÓŁPRACA OPARTA NA WYMIANIE DANYCH

Nawiązanie, opartej na bezpiecznej wymianie danych, współpracy z innymi usługodawcami, takimi jak operatorzy telekomunikacji czy banki, pozwoli firmom ubezpieczeniowym wygenerować dodatkowe źródła przychodu. W ramach API Economy (łączenie danych w ramach ekonomii interfejsów) możliwe jest bezpieczne wiązanie danych, pochodzących od partnerów z różnych branż. W rezultacie wiedza o kliencie jest pełniejsza i może zostać lepiej wykorzystana, a strumień przychodów każdej z biorących w wymianie stron się poszerza.

Łączone dane, z różnych źródeł, pomogą stworzyć pełniejszy widok klienta, który potem znacznie ułatwia odpowiedni przekaz marketingowy. Kompletny profil, zawierający np. informacje o sile nabywczej czy historii i charakterystyce zakupów, umożliwia lepsze pozycjonowanie produktów i stworzenie najbardziej adekwatnej oferty. Przykładowo, pochodząca ze źródeł partnera informacja o konkretnym wydarzeniu w życiu klienta, np. o zakupie samochodu, może stać się wyzwalaczem dla oferty ubezpieczeniowej.

ZAUFANIE KLIENTÓW

Firmy ubezpieczeniowe, ze względu na swoją długą obecność na rynku, cieszą się bardzo dużym zaufaniem klientów. Konsumenci wierzą, że ich dane przetwarzane są przez firmy z wieloletnią tradycją w sposób bezpieczny, dlatego też częściej skłonni są udzielać im zgód na marketing. Tworzy się więc nisza związana ze zużytkowaniem zgód. Posiadając zgody klientów, ubezpieczyciel może wykorzystać ich dane do optymalizacji oferty, tworzenia skoncentrowanych na kliencie usług, wypracowania najbardziej odpowiedniej formy komunikacji z klientem. Dzięki zgodom, ubezpieczyciel, współpracujący ze stronami trzecimi, będzie mógł dotrzeć z komunikatami marketingowymi do wspólnych klientów za pośrednictwem kanałów własnych i tych, którymi dysponują partnerzy.

MODEL BIZNESOWY OPARTY NA MONETYZACJI DANYCH

Dane są cenniejsze niż złoto. Najwyższy czas, by firmy, posiadające ich ogromne ilości, zaczęły traktować je jako aktywa, niemniej ważne niż aktywa fizyczne czy kapitałowe.

Monetyzacja danych przestaje obecnie nosić znamię handlowania danymi, które zniechęciłoby do udzielenia zgody na marketing każdego konsumenta. Przetwarzanie i wnikliwa analiza danych z łączonych źródeł, bez udostępniania ich którejkolwiek ze stron i na jakimkolwiek etapie procesu, zapewnia możliwość kreacji zupełnie nowej jakości usług i produktów, przy zachowaniu absolutnego bezpieczeństwa danych. Tak pojmowana monetyzacja danych przynosi korzyści każdej ze stron.   

W duchu API Economy i bezpiecznej wymiany danych pochodzących od firm z różnych branż (w zgodności z RODO/GDPR), firma TUATARA stworzyła platformę, pomagającą firmom monetyzować ich dane, generując nowe strumienie przychodu. Pierwsza implementacja platformy została zrealizowana we współpracy z operatorem telekomunikacyjnym w Omanie. TASIL pozwala klientom biznesowym operatora definiować hiperprecyzyjne, wysoko spersonalizowane kampanie reklamowe, które są następnie realizowane w czasie rzeczywistym poprzez dostępne operatorowi kanały komunikacji. Dane abonentów są bezpieczne, żadna ze stron nie ma w nie bezpośredniego wglądu i nie udostępnia ich. Uwzględniane są ograniczenia wynikające ze zgód na marketing. Jest to zatem dla operatora dodatkowe, stabilne źródło przychodu, które nie wymaga sprzedaży danych. Dla klientów biznesowych operatora wyjątkowe narzędzie marketingowe, operujące w czasie rzeczywistym, dla klientów końcowych zaś pewność, że otrzymają odpowiadający ich potrzebom komunikat w optymalnym momencie.

TASIL ma ambicję stać się ogniwem, łączącym przedstawicieli różnych branż rozwijając model współpracy w duchu API Economy.

CZAS NA REAL-TIME. TUATARA POMAGA FIRMOM STWORZYĆ SILNIK ZWIĘKSZAJĄCY PRZYCHODY

English version

Uczestnicy konferencji IBM Think Warsaw 2018 mieli szansę wysłuchać kilku inspirujących wystąpień. Znalazła się między nimi również prezentacja naszego Chief Innovation Officer, Krzysztofa Goworka. Konferencja "Technologia w służbie ludzkości" okazała się doskonałą okolicznością dla przedstawienia wdrażanego przez firmę TUATARA unikalnego modelu monetyzacji danych.

Think Warsaw, to spotkanie dla wszystkich, którzy szukają inspiracji, wiedzy i innowacji. Dla tych, którzy chcą porozmawiać z wizjonerami i ekspertami na rynku IT. Dla tych, którzy chcą dowiedzieć się, co nowego słychać w świecie technologii, jak również znaleźć partnerów do współpracy w obszarze: SI, Blockchain, Quantum Computing, Chmury, Danych, Bezpieczeństwa Infrastruktury.

PIĄTKA IBM NA 5 LAT

Gwoździem programu konferencji była niewątpliwie lista 5 innowacji opracowanych przez IBM. Wyznacza ona kierunki rozwoju nauki, które w ciągu najbliższych pięciu lat znacząco wpłyną na życie ludzi i na otaczający nas świat.

 1. Sztuczna inteligencja jako technologia, która będzie wspierać ludzką pracę, a nie próbować ją zastąpić. Zgodnie z tym założeniem IBM zamiast nazwy “sztuczna inteligencja” (Artificial Intelligence) używa nazwy “rozszerzona inteligencja” (Augmented Intelligence).

 2. Wyjątkowe możliwości, jakie dają komputery kwantowe, do tej pory zarezerwowane dla dużych instytucji, wkrótce zostaną rozpowszechnione i będą ogólnie dostępne.

 3. Mikro-roboty, wykorzystujące SI pomogą chronić morza i oceany, monitorując poziom ich zanieczyszczenia i samodzielnie podejmując decyzje w sytuacjach kryzysowych.

 4. Kryptograficzne kotwice, które osadzone na dowolnym produkcie w stałym stanie skupienia (w przyszłości również w postaci płynnej), a następnie połączone z blockchainem, staną się odpowiednikiem odcisku palca.

 5. Wszystkie dane zostaną zaszyfrowane w skomplikowanych strukturach algebraicznych zwanych kratami (lattices), które skutecznie zatrzymają ataki hakerów.

TUATARA NA THINKu

IBM podzielił się swoimi niezwykle inspirującymi pomysłami. Jednak przemówienia poszczególnych prelegentów były nie mniej interesujące. Nasz Chief Innovation Officer, Krzysztof Goworek, mówił o WZBOGACANIU TRADYCYJNYCH ŁAŃCUCHÓW WARTOŚCI O NOWE MODELE MONETYZACJI OPARTE NA MARKETINGU CZASU RZECZYWISTEGO.

W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na trzy siły działające na firmy, które wymuszają wzbogacanie istniejących, tradycyjnych łańcuchów wartości:

 • pojawiające się nowe modele biznesowe

 • zwiększona ochrona danych osobowych

 • niska wiarygodność marketingu cyfrowego

KG2.jpg

Pierwszy czynnik, wpływający znacząco na tradycyjny biznes, ma źródło w coraz bardziej wysublimowanych oczekiwaniach klientów końcowych. Na całym świecie 52% osób w wieku 18-34 lata twierdzi, że w ramach bankowości, korzystałoby z usług Facebooka lub innego giganta technologicznego. W Wielkiej Brytanii zamyka się 60 oddziałów bankowych miesięcznie. Nowe modele biznesowe mogą stanowić rzeczywiste zagrożenie, zwłaszcza dla firm, które generują przychody w oparciu o tradycyjne strumienie.

Zwiększona ochrona danych osobowych jest natomiast konsekwencją wprowadzenia regulacji RODO/GDPR. Wraz z publikacją nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwiększyła się także świadomość konsumentów w tej dziedzinie. Znają oni swoje prawa i decydują się z nich korzystać. Tak było na przykład w przypadku Google, które otrzymało aż 2,5 miliona żądań o zapomnienie od 2014 roku.

Trzecie wyzwanie biznesowe polega na poprawie efektywności reklamy cyfrowej, szczególnie w kontekście ogromnej ilości wydanych na nią pieniędzy. Szacuje się, że w 2018 r. wydatki na reklamę cyfrową wyniosą 273,5 mld USD. Z tego reklamodawcy wydają dziennie 91,6 miliona dolarów na sztuczny ruch w ramach technologii programmatic, co stanowi 15% wydatków w tym kanale.

PRZEKUĆ TRUDNOŚCI W SIŁĘ

Rozwiązanie stworzone przez TUATARA wyzwania te przekuwa w bardzo konkretne wartości biznesowe. Wykorzystuje API Economy, stwarzając potencjał do budowy nowego modelu biznesowego, zapewnia bezpieczeństwo danych i zgodność z normami RODO/GDPR. Gwarantuje także hiperprecyzyjne określanie grupy docelowej.

TASIL został zaprojektowany i pomyślnie wdrożony jako platforma marketingowa oparta na czasie rzeczywistym, umożliwiająca firmom zarabianie na swoich danych dzięki bezpiecznemu dzieleniu się nimi z firmami zewnętrznymi. Szacujemy, że firma z dziesięciomilionową bazą zgód marketingowych ("opt-in") może w ciągu 5 lat zarobić nawet 167 milionów USD dodatkowych przychodów.

Krzysztof Goworek przedstawił dwa przykłady użycia platformy TASIL. Komercyjny, jak również przykład bardzo nietypowego zastosowania TASILa, podczas cyklonu, który uderzył w maju tego roku w Półwysep Arabski.

Tutaj możesz zobaczyć prezentowany materiał.

Więcej o TASILu przeczytasz tu. Pierwsze wdrożenie TASILa, w Omanie, możesz zobaczyć tu.

 

IT’S HIGH TIME FOR REAL-TIME. MAKE IT AN ENGINE OF YOUR OWN MONEY MAKING MACHINE

Polska wersja


The audience of IBM Think Warsaw 2018 had a chance to hear several inspiring speeches, among them the one by our Chief Innovation Officer, Krzysztof Goworek. The conference ‘Technology at the service of humanity’ happened to be a great time and place to present the unique model of data monetization implemented by TUATARA.

As IBM itself describes Think Warsaw, it is a meeting dedicated to everyone who is looking for inspiration, knowledge and innovation. It is a real treat for those who want to talk to visionaries and experts of the IT market, as well as for those who want to learn what's new in the world of technology. It is the right place also for the entrepreneurs who look for partners for cooperation in the areas of: AI, Blockchain, Quantum Computing, Cloud, Data and Infrastructure Security.

IBM’S 5-IN-5

The list of 5 innovations, prepared by IBM was a drawing card of the conference. It indicates directions of development of science, which will significantly affect the people’s lives and the world around us in the next five years.

 1. AI as a technology that is going to support human work rather than trying to replace it. In the flow of that, IBM renames Artificial Intelligence to Augmented Intelligence.

 2. Quantum computers’ tremendous possibilities will soon be reserved not only for large institutions but will be widely available.

 3. Microscopic robotic Artificial Intelligence will help to protect seas and oceans by monitoring the level of their pollution and making self-reliant decisions in crisis situations

 4. Cryptographic anchors that, embedded on any product in solid form (in future also liquid) and then connected to a blockchain, will become an equivalent of a fingerprint.

 5. All data will be encrypted in complicated algebraic structures called lattices, which will effectively stop hackers’ attacks.

TUATARA’S CONTRIBUTION

IBM shared its fascinating ideas for innovation. However, the speeches of individual presenters were no less interesting. Among them was the one delivered by our Chief Innovation Officer, Krzysztof Goworek, talking about ENRICHING TRADITIONAL VALUE CHAINS USING NEW MONETIZATION MODELS BASED ON REAL-TIME MARKETING.

In his speech, he drew attention to three main business environment factors:

 • emerging business models

 • increased protection of personal data

 • low credibility of digital marketing

that force enrichment the existing, traditional value chains.

KG2.jpg

The first factor that affects traditional business derives from increasing sophistication of end customers’ expectations. Across the world, 52% of people aged 18-34 say they would use Facebook or any other tech giant for their banking services. In the United Kingdom 60 bank branches are closed monthly. New business models can be a threat, especially to companies with revenue based on traditional streams.

The second issue is a consequence of introducing GDPR regulations. Due to publication of the new laws on protection of personal data, people’s awareness in this matter has increased. Consumers know their rights and do not hesitate to use them, as with Google, which has received 2.5 million requests for data removal since 2014.

The third business challenge is to improve the digital ads performance against the vast amount of money spent on it. For 2018 digital ad spend is forecasted at $273,5 billion. Out of that advertisers spend $91.6 million daily on fraudulent traffic within the programmatic networks, making it 15% of spend in that channel.

TURNING CHALLENGES INTO STRENGTHS

The solution created by TUATARA has got the power to transform the above-mentioned business challenges into very specific business values. It takes advantage of the API Economy by creating potential for building a new business model, it assures safety of data and GDPR compliance and guarantees the most precise targeting ever.

TASIL has been built and successfully implemented as a powerful real-time marketing platform allowing companies to monetize their data by securely sharing insights from it with third-party companies. We estimate that a company with a 10 million opt-in database can earn as much as $167 million in new revenue in 5 years.

TUATARA’s Chief Innovation Officer presented two examples of a real-life TASIL platform’s use. A commercial one as well as a very unusual application of TASIL, during a cyclone threat in the Arabian Peninsula in May this year.

You can check the presented material here.

You can read more about TASIL here and check our first implementation in Oman here.