ROZPĘDZAMY API ECONOMY

Click here to read text in English

Trudno wyobrazić dziś sobie biznes, prosperujący bez wykorzystywania najnowszych technologii. Bezsprzecznie technologia jest jedną z najpotężniejszych sił napędzających gospodarkę cyfrową. Od wielu lat wykorzystywanie API (ang Application Programming Interface) dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw stanowi biznesowy must-have. Dotarliśmy do punktu, w którym API upowszechniło się na tyle, by pozwolić przedsiębiorcom dostrzec kolejne możliwości, jakie ma im do zaoferowania. Zidentyfikowany niedawno, wyjątkowo obiecujący potencjał biznesowy, ekonomia API (ang. API Economy), to oparty na otwartym interfejsie API (ang. Open API) model biznesowy, w którym firmy wybierają spośród portfela publicznych i prywatnych API łatwe do zintegrowania usługi, umożliwiając tym samym lepsze zaspokajanie potrzeb klientów.

W wyścigu po korzyści biznesowe

Współczesne, nowoczesne przedsiębiorstwo porównać można do bolidu Formuły 1, który, chcąc wyprzedzić konkurencję, bierze udział w wyścigu do osiągniecia celów biznesowych. Warunkiem zwycięstwa jest nieustanne poszukiwanie i utrzymanie równowagi między stabilnością a zmianą. Dlatego też każdy bolid Formuły 1 jest unikalny, zbudowany z szybko wymienialnych elementów o świetnie zaprojektowanych interfejsach. Sercem bolidu są wbudowane mierniki i analityka, a całość jest doskonale i jasno udokumentowana, by przy kolejnym wyścigu móc zoptymalizować część elementów, zachowując stabilność całości pojazdu. Dokładnie na takiej samej zasadzie zbudowany jest model Open API – pozwala na eksperymentowanie, szybkie wdrażanie pomysłów oraz optymalizację, przy zachowaniu ciągłości działania. Wykorzystanie API daje firmom możliwość utrzymania równowagi między stabilnością a zmianą, zapewniając im także uzyskanie przewagi rynkowej.

Źródło:  API for Dummies

Źródło: API for Dummies

Wdrożenie modelu ekonomii API to do tej pory opcja fakultatywna. Firmy i organizacje z różnych branż podejmują decyzję o wpisaniu się w model API Economy z własnej inicjatywy, chcąc stać się na rynku nie tylko innowatorem, ale także pierwszym i kluczowym graczem, w myśl zasady „pierwszy bierze wszystko”.

Finansowe API na czele stawki

Instytucje finansowe już od kilku lat udostępniają usługi przez API, a kategoria finansowych API to druga z najliczniejszych, ale też najdynamiczniej rosnąca z występujących na rynku.

Banki, zapewniając wybranym partnerom biznesowym, działającym w ramach akceleratora pomysłów, dostęp do niektórych swoich zasobów danych poprzez otwarty interfejs API, umożliwiają im tworzenie nowych usług i produktów. Powstałe na podstawie bankowych zasobów usługi i produkty mają szansę także wykraczać poza branżę, ściśle związaną z bankowością. Rodzaje nowych usług, opracowanych i dostarczanych klientom za pośrednictwem otwartych interfejsów API, ograniczone będą wyłącznie przez kreatywność banków i ich akceleratorowych partnerów. Przykładami takich usług mogą być:

  • udostępnianie danych dotyczących rachunku i płatności kartą osobom trzecim
  • udostępnianie spersonalizowanych ofert uruchamianych przez aktywność klientów, alerty oraz lokalizację w czasie rzeczywistym
  • oferowanie usług wykonawczych, takich jak usługi zmiany dostawcy lub zakup ofert detalicznych
  • poradnictwo produktowe czy porównywanie cen oraz usług związanych z uwzględnieniem lokalizacji

Open API umożliwi korzystanie ze wszystkich produktów: inwestycji, ofert kredytowych i usług finansowych w czasie rzeczywistym, co będzie wyjątkowo korzystne w przypadku usług typu "pay-as-you-go", jak na przykład ubezpieczenie na godziny podczas jazdy na nartach.

Alior Bank z ambicjami na lidera finansowych API w Polsce

Implementacja otwartych interfejsów API i wkroczenie w ekonomię API nie tylko wspiera kulturę innowacyjności, ale także otwiera przedsiębiorstwa na współpracę z nowymi partnerami, dając w ten sposób obu stronom nowe możliwości. Alior Bank SA, decydując o powstaniu nowych jednostek, jakimi będą Centrum Innowacji oraz akcelerator pomysłów, otwiera nowy rozdział w historii polskiej bankowości.

Dyrektor Alior Bank SA ds. FinTech, Mariusz Ożga, rozumiejąc siłę argumentu, że oczekiwania klientów dyktują kierunek rozwoju firmy, we wdrożeniu otwartego interfejsu API i wynikającej z niego współpracy z firmami zewnętrznymi, widzi dla banku szansę zaistnienia jako uniwersalna platforma, zaspokajająca szeroki wachlarz potrzeb konsumentów. Bank ma w planach stworzenie tzw. marketplace, umożliwiającego klientom wybór dodatkowych usług spośród tych, oferowanych przez partnerów banku. Alior Bank planuje zbudowanie wygodnego interfejsu, pozwalającego użytkownikowi na wgląd w środki na wszystkich jego rachunkach, również tych, prowadzonych w innych bankach, w jednym miejscu. W planach jest też wiele innych, innowacyjnych usług, które wyznaczą nową jakość bankowości w Polsce.

TUATARA ma przyjemność dostarczać i wdrażać interfejs Open API dla Alior Bank SA. Jesteśmy dumni z faktu, że powierzono nam tę niezwykle ważną rolę, jaką jest implementacja pierwszego na polskim rynku rozwiązania, opartego na Open API dla sektora bankowego. Zaproponowane przez nas rozwiązanie zakłada wdrożenie na zasobach fizycznych banku platformy API Management w postaci rozwiązania wspomagającego zarządzanie cyklem życia usług. IBM API Connect pozwala użytkownikom wewnętrznym na konfigurowanie, projektowanie i zarządzanie cyklem życia usług, ale także użytkownikom zewnętrznym na tworzenie aplikacji, opartych na API banku. Platforma API Management będzie zawierać moduł bilingowy i moduł monetyzacji, portal deweloperski oraz moduł komunikacyjny dla użytkowników. Za bezpieczeństwo wystawionych zasobów będą odpowiadać IBM API Connect i Data Power Gateway. Zakładamy szybkie wdrożenie pierwszych usług, w ciągu kilkunastu dni od uruchomienia platformy. Ponadto implementacja rozwiązania zapewni bankowi zgodność z dyrektywą unijną PSD2.

Z doświadczonym zespołem szanse na wygraną rosną

API Economy w ujęciu praktycznym nie jest nam obce. TUATARA zdobyła wyjątkowe doświadczenie w rozpędzaniu API Economy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, stworzonym na potrzeby krajów Zatoki Perskiej. Budując model w oparciu o współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi, bankami, przedstawicielami handlu detalicznego, internetowymi dostawcami treści oraz ekosystemem Programmatic Advertising, uruchamiamy usługę umożliwiającą reklamodawcom prowadzenie wielokanałowych, ściśle ukierunkowanych kampanii marketingowych w oparciu o bezpiecznie przetwarzane, zintegrowane dane pochodzące z różnych źródeł. Ten wyjątkowy projekt udowadnia, że współpraca między podmiotami z różnych branż owocuje nie tylko pozytywnym wpływem na rozpowszechnianie kultury innowacyjności, ale także tworzy nowe źródła przychodu dla każdego z uczestników wymiany.

Mamy więc doświadczenie nie tylko jako dostawca rozwiązań API Management, ale także jako uczestnik i katalizator tworzenia wartości dodanej płynącej ze współpracy podmiotów z różnych branż. Dlatego możemy z całą pewnością stwierdzić, że ekonomia API ożywia rynek, potęguje szanse na uzyskanie wielowymiarowych korzyści i wyznacza przedsiębiorcom określoną drogę – drogę ku nowoczesności, innowacyjności, przyszłości.

TUATARA ACCELERATES THE API ECONOMY

Kliknij, by przeczytać tekst po polsku

Think of a business. Any business. Can you imagine it thriving without adoption of the latest technologies? It seems nearly impossible nowadays. Technology is undoubtedly one of the most powerful forces driving the digital economy. Use of APIs (Application Programming Interface) in service of efficient functioning of enterprises has been a business must-have for several last years. Eventually, we have come to the point in which the API has consumerised enough to allow entrepreneurs to see further possibilities it offers. Identified recently, highly promising business potential, the API Economy, is an Open API-based business model, pursuant to which, companies choose easy to integrate services from a portfolio of public and private APIs, thereby aiming to satisfy their customers’ needs better.

Taking part in a race for business benefits

A modern, advanced enterprise is like a racing Formula One car. It takes part in a continuous race to achieve business goals, striving to outperform the competition. A constant search for the balance between stability and change and ensuring it is a prerequisite for victory. Each racing Formula One car is unique. Well-designed interfaces enable building a racing car with fast-changeable components. Its heart contains controls and built-in analytics. A machine is neatly and clearly documented so that, before the next race, some parts can be optimized, while maintaining the stability of the whole vehicle. Open API model is based on the same principle. It allows experimenting, quick implementation of new ideas and optimization while keeping business continuity. Change is what is necessary to move further, but in order to be able to go far enough to achieve the goal, it is essential to preserve stability of the functioning. Using APIs gives a company the ability to maintain balance between change and stability, at the same time equipping it with a powerful competitive advantage over other companies.

Source:  API for Dummies

Implementation of the API Economy model has been a facultative option so far. Companies and organizations from various industries have decided to enter into the API Economy model on their own initiative. They have seen this step as a chance for themselves to become market innovators, bearing in mind the "first takes all" principle.

Financial APIs in pole position

Financial institutions have been providing their services through API for several years now, making it the second most popular API category of all. But the category is still growing, quicker than ever before.

Banks, through Open APIs, provide access to some of their data resources to selected and trusted business partners. Services, created on the basis of banking resources, have potential to expand beyond banking itself. Only creativity of banks and their accelerator partners limits this potential. Some of the ideas may include:

·        sharing of account data and card payments data to third parties

·        real-time, personalized offers, triggered by customer’s activity, alerts, location and time

·        execution services such as a change of supplier or purchase of retail offerings

·        product pricing or price comparison and location-based services

Such services will support creating new products that will provide the customers with budget management assistance, expense analysis, debit alerts, banking reminders or customer action’s suggestions. Open API will allow the customer to use all of his investments, credit offers and financial services in real time, which will be extremely beneficial for pay-as-you-go services such as health insurance per hour while skiing.

Alior Bank has an ambition to become the leader of financial APIs in Poland

Open API implementation and entering into the API Economy not only supports the culture of innovation, but it also opens the door for collaboration with new partners, providing both parties with new business opportunities. Alior Bank SA. has just announced establishing two new units, Centre of Innovation and Acceleration Programme, thus opening a new chapter in the history of Polish banking.

Alior Bank’s FinTech Department Director, Mariusz Ożga, sees Open API implementation, and incoming collaboration with external companies, as a chance for transforming traditional banking into a universal platform that enables meeting a wide range of consumers’ needs. Alior Bank SA has plans to create a marketplace, allowing customers to choose additional services from a range of those offered by bank’s partners. Alior Bank also plans on building a convenient solution that allows the user to view funds on all of his accounts, including those in banks other than Alior Bank, all in one place.

TUATARA is pleased it has been chosen to provide and implement the Open API solution for Alior Bank SA. We are proud that we have been entrusted with this important role of implementing a first Open API solution for banking sector in Poland. The API Management platform will include a billing and monetization module, a portal for developers and a users’ communication module. Service lifecycle management solution, IBM API Connect, will allow internal users to configure, design and manage services’ lifecycle and will also enable external users to create applications based on bank’s API. IBM API Connect and Data Power Gateway will ensure highest data security standards are kept. We plan to launch first service as quickly as within a dozen or so days since the platform goes live. In addition, implementation of the solution will ensure bank’s compliance with the PSD2 directive.

With an experienced team the chances for victory are bigger

TUATARA gained unique experience in accelerating the API Economy thanks to its innovative solutions developed for the Persian Gulf countries. We have built a model, based on cooperation with telecommunications operators, banks, retailers, online content providers and the Programmatic Advertising ecosystem and we are launching a service that will enable advertisers to run multichannel, highly targeted marketing campaigns, based on securely processed, integrated data from multiple sources. This unique project proves that collaboration between entities deriving from different industries results in creating new sources of revenue for each exchange participant.

We have an experience not only as a provider of API Management solutions but also as a participant and a catalyst for creation of added value derived from collaboration of partners from various industries. Therefore, we can well and truly say that the API Economy revitalizes the market, strengthens the chances of obtaining multi-dimensional benefits and sets a certain path for entrepreneurs - a path to modernity, to innovation and to the future.

GDPR - od regulacji do monetyzacji - po konferencji

Wczoraj, 12. września, zorganizowaliśmy w biurze TUATARA konferencję o podejściu do wdrożenia GDPR/RODO od strony dodatkowych wartości biznesowych w banku.

Mecenas Maciej Gawroński omawiał prawne aspekty regulacji, eksperci IBM i TUATARA opowiedzieli o obszarze technologicznym, który jest konieczny do uzyskania zgodności z GDPR/RODO. Przestawiliśmy po raz pierwszy, unikalne na polskim rynku narzędzie, oparte o zaawansowane algorytmy przetwarzania języka naturalnego, które umożliwia odkrywanie danych wrażliwych w źródłach strukturalnych i niestrukturalnych oraz prowadzenie rejestru takich danych w każdej organizacji. Na podstawie wiedzy zgromadzonej w rejestrze można uzyskiwać dodatkową wartość. Więcej o naszym podejściu do wdrożenia przeczytać można tu.

Konferencję zamknęliśmy niezwykle ciekawym panelem, w którym udział wzięli:

mec. Maciej Gawroński - Ekspert ds. Prawa Biznesowego i Prawa Technologii Informacyjnych, Managing Partner, Gawronski & Partners
dr Maciej Kawecki - Koordynator Krajowej Reformy Ochrony Danych Osobowych, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji
Marta Olipra-Kruszka - Ekspert ds. Kampanii Bezpośrednich, PKO Bank Polski SA
Moderator: Grzegorz Kuliszewski, Dyrektor Sektora Finansowego, IBM

Obraz jest wart więcej niż tysiąc słów - konferencję można przeżyć jeszcze raz odtwarzająć nagranie z transmisji online:

Poniżej kilka zdjęć ze spotkania:

Materiały ze spotkania można otrzymać pisząc mail na adres: marketing@tuatara.pl

GDPR – od regulacji do monetyzacji

GDPR event

Fakt, iż rozwój technologii wpływa na szereg aspektów funkcjonowania społeczeństw pozostaje poza dyskusją. Również systemy prawne nie zdołały nadążyć za galopującą digitalizacją życia codziennego. Regularne korzystanie z Internetu, komputerów i urządzeń mobilnych, przeniesienie komunikacji, w znacznej mierze, na ścieżkę elektroniczną, powszechne dzielenie się informacjami na swój temat poprzez e-maile, messengery, smsy i media społecznościowe zaowocowało koniecznym dostosowaniem prawa, dotyczącym ochrony danych osobowych i danych wrażliwych.

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych – RODO / GDPR

Unia Europejska, chcąc zapewnić obywatelowi większe prawa do ochrony danych osobowych, rozszerzając jednocześnie odpowiedzialność przedsiębiorców, przygotowała Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (ang. General Data Protection Regulation, tekst właściwy regulacji). Zgodnie z rozporządzeniem organizacje gromadzące, przechowujące i przetwarzające dane osobowe mają czas na dostosowanie się do nowych wytycznych do 25 maja 2018 roku.

Zmian jest wiele, duża część z nich wymaga redefinicji procesów biznesowych i polityk zarządzania danymi, identyfikacji źródeł przetwarzania danych i inwentaryzacji przepływów danych. Obawy związane z reorganizacją procesów i ze skomplikowaną przebudową systemów IT potęguje brak ściśle określonych przez rozporządzenie wymagań. Ciążący na przedsiębiorcach obowiązek bieżącej samodzielnej analizy i ewaluacji ryzyka ochrony danych osobowych oraz podejmowania związanych z nimi decyzji może wzbudzać niepokój.

Regulacja stanowi podłoże do oferowania organizacjom swoich produktów i usług przez firmy informatyczne, kancelarie prawne i firmy konsultingowe. Oferenci nierzadko używają argumentu potencjalnych kar, które grożą nieprzestrzegającym przepisów. Podkreślają kosztowe ujęcie wdrożenia rozporządzenia, nie wkładając wysiłku w to, by potraktować je jako środek, który pozwoli ulepszyć działanie przedsiębiorstwa. Tymczasem wdrożenie odpowiednich rozwiązań, zapewniających zgodność z wymogami GDPR, może przynieść organizacji wymierne korzyści, w postaci nie tylko działania zgodnie z literą prawa, ale także stworzenia dodatkowej wartości biznesowej.

Prawa jednostki dobrem nadrzędnym

Zanim jednak zajmiemy się wartością dodaną, spójrzmy na główne cele powstania rozporządzenia. GDPR ma przede wszystkim za zadanie rozszerzenie i umocnienie praw jednostki do ochrony danych osobowych. Każda osoba ma mieć prawo do informacji oraz prawo do bycia zapomnianym, co oznacza, że na jej wniosek przedsiębiorca powinien usunąć wszelkie dotyczące jej informacje. Ze wszystkich źródeł. Część procesu usuwania jest dość prosta – łatwo usunąć rekord klienta z bazy CRM, ale już nie tak prosto zlokalizować jego dane, które pojawiły się w korespondencji elektronicznej między dwoma pracownikami banku. Klient będzie miał także prawo do przeniesienia swoich danych, prawo do sprzeciwu i niepodlegania automatycznym decyzjom oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. Korzyści wynikające z tych praw dla osoby fizycznej są dość oczywiste, a służą poprawie bezpieczeństwa oraz wspieraniu wolnego przepływu usług. Przetwarzanie danych czy groźba ich utraty przy zmianie usługodawcy nie powinna być elementem wpływającym na decyzję konsumenta.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy umożliwienie klientowi korzystania z tych praw jest zadaniem niełatwym, szczególnie w dużych, posiadających ogromną liczbę źródeł danych, organizacjach.

Rejestr danych osobowych nieodzownym elementem przygotowań

Podchodząc do zadania metodycznie, pierwszym krokiem powinno być odkrycie istniejących w przedsiębiorstwie źródeł danych, a następnie ich skatalogowanie. Źródła należy przeszukać pod kątem zawierania danych osobowych i danych wrażliwych. Jeśli uda się to osiągnąć, przedsiębiorca uzyska rejestr danych osobowych, centralną informację o tym, gdzie i jakie dane wrażliwe przechowuje i skąd należy je usunąć.

Rejestr danych osobowych umożliwi klientowi korzystanie z nadanych mu przez rozporządzenie praw. Bez takiego rejestru ich wykonanie wydaje się niemożliwe. Rozporządzenie dopuszcza niewykonalność spełnienia oczekiwań klienta w zakresie udostępniania mu informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Należy wtedy jednak udowodnić, że dołożono wszelkich starań  i jest to „technicznie niemożliwe”, żeby dane udostępnić. Wydaje się jednak, że udowodnienie jest równie, jeśli nie bardziej, skomplikowane, niż samo udostępnienie. Szczególnie, że stworzenie i okresowe uaktualnianie rejestru jest technicznie możliwe.

Innowacyjne narzędzie do tworzenia rejestru danych osobowych

Stworzenie rejestru jest możliwe, nie jest jednak banalne. Firma TUATARA oferuje narzędzie, które zostało zbudowane specjalnie na potrzeby wdrożenia rozporządzenia GDPR.. Jego główną przewagą, oprócz możliwości zintegrowania źródeł o dowolnym stopniu skomplikowania, jest funkjonalność rozpoznawania polskich danych osobowych, bez względu na ich formę i miejsce występowania.

Jest to możliwe dzięki zaawansowanych technikom Natural Language Processing oraz modelom Machine Learning, które leżą u podstaw rozwiązania i zostały przygotowane z myślą o krajowych organizacjach. To z kolei sprawia, że narzędzie jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na polskim rynku i pozwala na stworzenie rejestru danych osobowych koniecznego do prawidłowego wdrożenia rozporządzenia GDPR.

Dodatkowa wartość ze zgodności z rozporządzeniem

Wyobraźmy sobie, że rejestr danych osobowych w przedsiębiorstwie został stworzony. Jest kompendium wiedzy o istnieniu danych osobowych i wrażliwych w całej organizacji. Zawiera informacje ze źródeł strukturalnych – z baz danych, aplikacji, danych archiwalnych czy systemów obsługi klienta, ale także ze źródeł niestrukturalnych – chatów, emaili, transkrypcji rozmów call center, social mediów. Połączenie wysiłków zapewnienia jednostce przysługujących jej praw do ochrony danych osobowych przy jednoczesnym uporządkowaniu danych wewnątrz przedsiębiorstwa może przynieść realne korzyści – optymalizację procesów operacyjnych, zmniejszenie ryzyka operacyjnego oraz poprawę obsługi klienta.

GDPR: od regulacji do monetyzacji – konferencja

W trójstronnym porozumieniu z firmą IBM oraz kancelarią Gawronski & Partners TUATARA opracowała koncepcję pozwalającą spojrzeć na GDPR z perspektywy korzyści dla organizacji. Uzyskana przez nas synergia pomiędzy obowiązkiem ochrony danych osobowych a ich przetwarzaniem pozwala na kreowanie dodatkowej wartości biznesowej i poprawę zadowolenia klientów.

Z przyjemnością podzielimy się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem, przedstawimy stworzoną przez nas koncepcję oraz zaprezentujemy trzy realne przypadki wykorzystania wdrożenia rozwiązań GDPR dla uzyskania dodatkowej wartości biznesowej w sektorze bankowym.

W panelu dyskusyjnym, który odbędzie się w trakcie konferencji, weźmie udział dr Maciej Kawecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji oraz autorytet w dziedzinie ochrony danych osobowych w kontekście cyfryzacji.

 

Więcej o konferencji: https://www.tuatara.pl/gdpr

Jeśli chcą Państwo wziąć udział, zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail

ANALYTICS – a dive into data

A for Analytics

Data is growing. Exponentially – faster than we can grasp it, faster than we can imagine. There are many who estimate its pace, Forbes summarizes IDC’s forecast of 180 zettabytes of data (or 180 trillion gigabytes) production in 2025, up from less than 10 zettabytes in 2015. But, the world is changing so fast, that in the next five years those estimations can change and foresee even a more dramatic increase.

This is why we are looking for new ways of storing, analyzing and using data, trying to find a perfect approach to make the best of it. As there is no argue – data is gold, we just have to find right tools to extract it.

LAKES OR HOUSES?

There are two, quite different approaches to take control over data in an organization. One is to build a Data Warehouse – a system for reporting and analysis, created in a systemic way, with rules defined upfront. The other is to maintain a Data Lake – a data repository with almost no rules defined upfront.

As you can imagine, both have their pros and cons. Data Warehouse is easier to manage and easier to use. But it takes a lot of time to build and the requirements change along the way. It may happen that as we have set up the Data Warehouse it has already become obsolete. And, it is very expensive, you have to invest in advanced storage technology, which becomes even more costly when in need of an upgrade.

Data Lake is a repository of all kinds of data – structured, semi-structured and unstructured, kept ‘as they are’, together with metadata, in a very raw, native manner, stored in dispersed technology – Hadoop. It gives far better analyzing possibilities, is quick to set up, less expensive and highly agile in usage. But, if not managed properly you may end up with maintaining a Data Swamp – a repository full of garbage with long response time.

DATA LAKE – CLEAR WATERS WITH NO RESIDUE

Data Lake can be a highly productive method of handling Big Data if only done right. Big Data Governance is a starting point here. You have to formulate policies related to optimization, privacy and monetization of the data kept. Big Data Governance policies have to be aligned to  objectives of multiple functions the data is to be used by in your organization. One, very important part of Data Governance is implementing Data Lineage – keeping track of your data lifecycles, their origins and processing, all based on meta-data.

Some organizations, TUATARA included, see great value in setting up a Big Data Competence Center – specialized employees who act as advocates help data users and foremost make sure the Data Governance policies are followed.

These two – Big Data Governance with Data Lineage and a Big Data Competence Center will make your Data Lake waters clear and pleasant to use.

MAKE IT FIT YOUR NEEDS

So what is better Data Lakes or Data Warehouses? There is no simple answer to this question. In modern organizations there is space for both – Data Warehouses and Data Lakes. The most important factor to determine your approach to Big Data should be the business objective of data processing. If you need reporting to stock exchange – you should probably decide on Data Warehouse for this part of your operations. If you are looking for added value from better understanding your customers by adding additional insights from various sources or discovering relations between your customers you should probably start building a Data Lake of your own to dive in.

And we will be there for you to help you determine your Big Data needs and propose an appropriate approach, fit to your needs, optimizing the end result.

We are what we share

TUATARA goes social

Having seen the latest Facebook Awards, we were impressed by creativity, multichannel approach and goal orientation of most of the winning campaigns. If you haven’t seen them yet, have a look – they are pretty inspiring.

Digital channels have gone a long way, evolving rapidly and unexpectedly – that’s obvious. In TUATARA, we follow the latest trends and we keep our UI/UX designs fresh and artful. You can read more on our Digital Transformation offering here or watch our mobile application movie here.

We have just launched two new social media channels we encourage you to follow. Facebook and Instagram profiles will give you a glimpse of the unofficial side of what we do and what we experience in our office life. We are what we share, and we believe we have a lot of good vibes of the authentic self of TUATARA to distribute. See for yourself.

Good design should not be interpreted, it should be understood

A few weeks after revealing the new logo we feel the need to share with you some background on the creative process that led us to how we wish our brand to resonate.

In the last post you could read why we decided to change our image, now let’s focus only on the outcome.

THE MEANING

The logo was supposed to illustrate and emphasise our tagline: THE ART OF USEFUL, which encompasses what we are best at – creating solutions that are both functional and beautifully designed.

This promise that we give to our clients is visualised in our logo, mainly in the symbol. Regular hexagon is a manifestation of symmetry, analytical approach and order – the useful part of what we do. We combined it with an ink drop that symbolises art – looking beyond IT, paying a lot attention to design. Finally a caret, as an umbrella above the two – character of exponentiation, making a point of helping our clients achieve more.

There’s more than that. The logo took inspiration from the reptile we chose to share name with - tuatara.

Tuatara’s skin, as most reptiles, is covered with scales that resemble a hexagon, it’s eye has a shape similar to a drop.

There is one more reference in the logo we will keep secret for now.

THE UNDERSTANDING

Some say good design should not be interpreted, it should be understood. As we strive to find best solutions for the digital natives, asking Google for interpretation of our symbol seems quite a good idea. So we did.

Google Search by Image gives it’s best guess by describing the symbol as innovation consultancy. Not only is this as unbiased as it may be, we also find it very accurate.

Finally, we should give credit to the creative agency that supported us in the process. But we actually don’t have to, as the whole process was done by Tuatara’s experts alone.

Artful solutions require a corresponding image

Tuatara was founded only two years ago. But during those two years we grew dynamically and expanded heavily. In number of employees, in competencies, in revenue. The growth was so natural, that we hardly noticed the image we had chosen in the beginning was no longer corresponding with the distinctive company we have become.

Last Thursday we had the pleasure to reveal to our Polish clients some of the changes that will make Tuatara more relevant visually. It’s high time we share it with everybody.

THE STORY

It’s not easy to pull two years of experiences into a one-minute movie. We tried though, as pictures speak louder than words.

 

The story of Tuatara should actually start with two men sitting at their desks in a corporate-like open space surrounding. They would look out the window, see Dreamliner aircrafts flying over the corporate-like building. So close you could almost see the faces of passengers. Definitely close enough to hear the deafening sound of engines.

Those men would look at the planes and come to a conclusion that the corporate-like surrounding might not be where they actually wanted to be. They would have a dream of making a difference, disrupting the IT industry by focusing not on technologies themselves but creating something that is both useful and beautiful. And so they started realising the dream by founding Tuatara. Their passion, vision and competence attracted more enthusiasts. Which is how it has been going for over two years now.

REBRANDING

Tuatara has a mission of translating business needs of our clients into artful solutions. Solutions that are beautifully designed but at the same time stay pragmatic.

These solutions have to keep up with and outpace the rapidly changing environment, because we believe that with our help each organization can find its own way in the digital economy.

Creating artful solutions that are able to satisfy the requirements of the digital economy craves for an image that reflects our brand’s best self and the mission we undertook.

These foundations resulted in creating a logo and tagline that we wanted to share with you.

 

It’s how we see our role in the digital economy, combining the art of strong design-based approach with the usefulness of Advanced Analytics, Business Process Management, Consulting, Digital Transformation and Enterprise Content Management. Because IT can also be an art. The art of useful.

Anticipating demand of digital natives - meeting

How long should it take a company to respond to breaking news and events on social media? Hours? Minutes? Seconds? 26% marketers say it's seconds, but at the same time it takes more than 30 minutes for almost half of companies*.

On 9th March Tuatara will host a meeting for clients and partners, where we are going to show real life examples on how to anticipate demand of customers, who are now described as digital natives - regularly interacting with technology, thinking differently and more consciously than ever.

There are technologies and solutions that can help companies address those increasing needs, we know them, we have helped our clients to use them and we are more than willing to share the knowledge and ideas that are first of a kind.

For more details, please visit:   http://www.tuatara.pl/realtimeevent

If you would like to join, please write an email to marketing@tuatara.pl, we will confirm your participation.

*data from: "Making Real-Time Moments Matter", Wayin 2015

Congratulations to Omantel on winning Award for Excellence

Tuatara wishes to sincerely congratulate our client - Omantel, first and leading telecommunications services provider in Oman, for winning a prestigious Sultan Qaboos Award for Excellence in eGovernment 2016. The award is a strong proof that the omnichannel project is successfully bolstering the national information society by nurturing an interactive, proactive and reactive e-community in support of the e.oman vision for higher economic, social and cultural progress.

The prize is awarded every two years by the ruler of Oman, His Majesty Sultan Qaboos bin Said al Said. An international Jury has determined that Omantel's mobile application offers its customers digital experience at a level equal to the most advanced applications of this type in the world.

Tuatara is very proud to be a part of the omnichannel project, where technology, such as the one in the below movie, can serve a greater cause.

Tuatara on GITEX Technology Week Dubai

From 16th till 20th of October Tuatara will be present at the GITEX Technology Week (www.gitex.com) in Dubai.

With IT spending in the Middle East projected to reach US $212.9 billion in 2016, a 3.7% increase from 2015, GITEX Technology Week as the largest regional IT exhibition will play a more significant role in 2016 than ever before.

As well as defining the latest trends, presenting high calibre speakers and showcasing product innovations from across the world, this year, GITEX is bringing together the most innovative, exciting and ambitious tech startups to showcase their world changing ideas to an audience of hand-picked international investors.

Tuatara will be presenting our solutions in the areas of:

  • Digital Front Office
  • Big Data, Real-time Analytics and Personalised Marketing
  • Business Process Management and System Integration.

Visit us in Dubai World Trade Centre, Sheikh Rashid Hall, SR-E30.

New mobile application of Omantel is live

The new, completely redesigned mobile application of Omantel is live in the Apple App Store and Google Play, available for subscribers to use.

The application features many new functions, such as the ability to monitor current costs and services usage, transfer funds to prepaid accounts, locate nearest Outlets and many others.

Design of the application is in line with the world standards and best practices, ensuring smooth and effective use.

https://itunes.apple.com/pl/app/omantel-apps/id419659164?mt=8

 

Tuatara has started two projects in Oman

Tuatara has engaged with Gulf Business Machines Oman to jointly deliver two innovative IT projects to one of the biggest companies on the Omani market. Tuatara team will help unify the user experience through design and implementation of the new portal and mobile application. Our solution will also enable the customer to perform real-time analysis of network data and execute advanced marketing scenarios based on in-the-moment context of their users.

http://pulsbiznesu.pb.pl/4056354,28381,tuatara-wygrala-w-omanie